Presentation

Vill du ha en patientnära yrkeskarriär?

Publicerad 16 mars 2016

NLL Baby_1000

I vår verksamhet, där patienten står i fokus, blir det allt tydligare att det måste finnas en brygga mellan forskning, utveckling och det dagliga arbetet. I Norrbottens läns landsting har du som sjuksköterska därför möjlighet att göra en yrkeskarriär utan att lämna det patientnära arbetet. Vår ambition är att ta till vara varje medarbetares kompetens och att det ska finnas både utvecklings- och karriärmöjligheter inom ditt specialistområde.

Katarina Johansson, tillförordnad biträdande närsjukvårdschef i Norrbottens läns landsting.
Katarina Johansson, tillförordnad biträdande närsjukvårdschef i Norrbottens läns landsting.
Katarina Johansson har arbetat som sjuksköterska sedan 1988 och är idag tillförordnad biträdande närsjukvårdschef i Norrbottens läns landsting. Hon har lett utvecklingsarbetet med patientnära karriärvägar för legitimerade sjuksköterskor. Målet med arbetet var att skapa en struktur i verksamheten som ger sjuksköterskor en trygg väg in i yrket och att lägga grunden för en planerad kompetensutveckling som utgår från individen.
– Vi såg att sjuksköterskor med lång erfarenhet och specialistutbildningar valde att gå vidare till andra verksamheter. Vi har därför valt jobba med utveckling för sjuksköterskor som vill vara kvar i patientnära verksamhet, berättar Katrina. Hos oss ska det finnas en möjlighet att utvecklas från student till docent i det patientnära arbetet.

Teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet
Det har hänt mycket inom sjukvården sedan Katarina Johansson fick sin legitimation. Patienter som vårdas på sjukhus idag är sjukare, har komplexa diagnoser och ett förändrat vårdbehov vilket har gjort arbetet mer kunskapskrävande. Sjuksköterskorna har ett stort ansvar och måste hantera många olika situationer.
Den legitimerade sjuksköterskan har en nyckelroll i vården. Verksamheterna behöver en struktur för att ta till vara på den kunskap som sjuksköterskorna har och förvalta de erfarenheter som ackumuleras.
– De som utbildas till sjuksköterskor idag har en stor teoretisk kompetens. Vi måste låta dem få möjlighet att omsätta teorin till praktik så att de blir trygga i sina roller. Den kliniska blicken kommer med erfarenheterna och man får en större förståelse för vad som händer när man kan koppla ihop exempelvis provsvar med de symtom man ser hos patienten. Detta är viktiga färdigheter som man inte kan läsa sig till, poängterar Katarina.

Introduktion, kompetens och karriär
Sjuksköterskans karriärväg i den patientnära verksamheten följer, trots individuell anpassning, en viss struktur.
– Introduktionen för en ny sjuksköterska i en verksamhet är individuell och verksamhetsspecifik, berättar Katarina. Den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeutbildningen täcker inte alla vårdområden utan blir ofta nischad. Omvårdnadsbiten är ganska lika oberoende av verksamhet, men man behöver även få med sig det som är specifikt för det område man ska jobba inom. Ortopedi skiljer sig exempelvis ganska mycket från hematologi, lägger hon till.

Här berättar några av våra medarbetare om sina karriärval:Ros-MarieRose-Marie Isaksson, Medicine doktor i omvårdnad
Rose-Marie började som undersköterska 1983. Efter några år väcktes intresset för sjuksköterskeyrket.
− Jag var så imponerad av sjuksköterskorna och det jobb de gjorde, berättar Rose-Marie.
1990 var hon färdig sjuksköterska och började jobba inom hjärtsjukvården. Nyfikenheten och vetgirighet ledde till en magisterexamen i omvårdnad och så småningom en doktorandtjänst vid Umeå universitet.
− Jag hade kvar min grundanställning i NLL och fick 20 procent av tiden avsatt till forskning, berättar hon. Det förutsätter en chef som tror på individen och en organisation som är tillåtande.
Som forskare har Rose-Marie aktivt sökt forskningsmedel och fick fem hundra tusen till sin forskning från hjärt- och lungfonden. Det gjorde att hon kunde ägna sig åt forskningen på heltid i nästan två år vilket var den tid hon hade kvar till disputation.
– Det krävs att man har egen vilja och driv, säger hon. Rose-Marie tycker att det är viktigt att forskningen är användbar i kliniken. Det ska inte vara något som ställs i bokhyllan, utan det ska hjälpa andra inom vården.
Idag jobbar hon som strateg inom området etik och omvårdnad. Hon föreläser vid specialistutbildningarna för hjärtsjuksköterskor vid universiteten i Umeå och Luleå. Hon föreläser även för läkarstudenter.
− I framtiden önskar jag mer samarbete mellan yrkesprofessionerna, säger Rose-Marie. Vi tar ju hand om patienterna tillsammans ute i verksamheten, då ska vi väl kunna forska tillsammans också.

Andreas2_120Andreas Nilsson, Specialistsjuksköterska inom psykiatri
Andreas Nilsson, var färdig legitimerad sjuksköterska 2005 och färdig specialistsjuksköterska inom psykiatri 2009. För många studenter påverkar den verksamhetsförlagda delen av utbildningen valet av arbetsplats efter avslutad utbildning. Så var det även för Andreas. Efter första sommarjobbet som färdig sjuksköterska fick han fortsatt anställning inom psykiatrin.
− Här är människan verktyget. Jag kände att det passade mig, berättar han.
För Andreas är mötet med människor psykiatrins kärna.
− Alla människor, hur sjuka dom än är, har något som är friskt, säger Andreas. Det gäller att hitta det och bygga vidare på det. Jag har hittills aldrig träffat någon som inte har något som går att bygga på.
Andras har psykiatri som specialitet och missbruksvård som intresseområde. Idag är han anställd som utvecklingssjuksköterska, ett uppdrag som innebär att han är både kulturbärare och kompetensnav. Han är också adjungerad klinisk adjunkt, AKA.
− Är man intresserad av mötet med människor ska man välja sjuksköterskeyrket, tycker Andreas. Det finns många olika vägar att gå och det finns något som passar alla. Samarbete är vackert, tycker Andreas.
Han har haft andra arbetsgivare än landstinget men återvänt och tycker att han har kommit hem.
− Mina chefer värnar om kompetensen och man får utvecklas, säger han. Det gäller att vara öppen och ta chanserna.

IMG_0175_120Frida Lampa, Legitimerad sjuksköterska
Frida blev färdig sjuksköterska 2012 och har jobbat på ortopeden vid Sunderby sjukhus sedan dess. Hon blev intresserad av området under sin verksamhetsförlagda praktik. Efter praktiken erbjöds hon sommarjobb.
− Praktiken och sommarjobbet på ortopeden vid Sunderby sjukhus gav mig en trygghet med avdelningen, jag lärde känna kollegorna och det gjorde det lätt att komma in i jobbet. Ortopedi är ett brett fält. Här möter vi patienter med skador eller sjukdomar i rörelseapparaten. Många av patienterna har också, ibland på grund av hög ålder, andra sjukdomar.
Inom ortopedin finns ingen specifik specialistutbildning, så vi får specialisera oss internt. Kompetensen byggs baserat på intresse. Brinner du för något får du chansen att lära dig mer. Vid sidan om sin tjänst som sjuksköterska är Frida också anställd av Luleå tekniska universitet som adjungerad klinisk adjunkt, AKA, på 25 procent.
− Jag började som handledare och blev senare tillfrågad om jag var intresserad av tjänsten som AKA, berättar hon. De erfarenheter jag med mig gjorde att jag visste hur jag ville att en bra handledare skulle vara. Som AKA är jag huvudhandledare och har ansvar för handledarna.
Frida tycker att hon har fått stort utrymme att växa i sin yrkesroll.
− Det är väldigt givande. Allt är inte svart eller vitt och jag känner att jag har växt som person.

Karriärstegen
Att ha en övergripande struktur är viktigt men det allra viktigaste är att ha en lärande kultur och miljö, där varje medarbetare får stöd och uppmuntran i sin utveckling, säger Annika Nilsson, HR-strateg på Norrbottens läns landsting. Karriärstegen är grunden som tillämpas på olika sätt beroende på verksamheternas specifika behov.

Kompetensivå 5
Specialistsjuksköterskeexamen och/eller masterexamen
– Inneha en utvecklingstjänst/teamsjuksköterska
– Driva utvecklingsprojekt
– Införa forskning i verksamheten
– Stöd till chefer i förändringsarbetet

Kompetensivå 4
Specialistsjuksköterskeexamen eller masterexamen
– Självständig och erfaren
– Kan inneha uppdrag som AKA* eller huvudhandledare
– Förmåga att i komplexa situationer bedömma och sätta in åtgärder

Kompetensivå 3
Leg. sjuksköterska 1-3 år
– Arbeta självständigt
– Ansvara för vårdplanering och dokumentation
– Leda omvårdnadsarbetet
– Göra bedömningar och sätta in åtgärder

Kompetensivå 2
Leg. sjuksköterska 0-1 år
– Ingår i bemanningsplaneringen tillsammans med erfarna kollegor
– Ska kunna leda omvårdnaden i teamet
– Prioritera och delegera
– Handleda studenter (termin 1) och ny omvårdnadspersonal

Kompetensivå 1
Leg. sjuksköterska 0-3 mån
– Introduktion på arbetsplatsen
– Från inget till visst patientansvar
– Omsätta kunskaper till erfarenhet
– Arbete tillsammans med erfarna kollegor
– Bli trygg i yrket

* Adjungerad klinisk adjukt

Vill du jobba med oss? Läs mer om lediga jobb på www.nll.se/jobb

http://www.nll.se/jobb