Få kan arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

Endast 8 procent av sjuksköterskorna kan arbeta fullt ut i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den etiska koden för sjuksköterskor. Omvårdnadsprinciperna och etik fyller en viktig funktion för att sjuksköterskor ska trivas med sitt arbete och stanna kvar i yrket.

– Undersökningsresultatet är bedrövligt, inte bara att endast 8 procent kan arbeta fullt ut i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den etiska koden utan också att 31 procent anger att de inte kan följa riktlinjerna så mycket eller inte alls. Det här är förödande för den goda och säkra vården. Sjuksköterskeyrket är nära förknippat med just etik. Att inte få utöva den i tillräcklig utsträckning leder till sjukskrivningar, hög personalomsättning och att allt fler sjuksköterskor överväger att lämna yrket, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Etik strategisk kärnfråga
Andra konsekvenser av att så få sjuksköterskor kan arbeta i enlighet med etiska riktlinjer och omvårdnadsprinciperna är, enligt Sineva Ribeiro, att fler patienter inte upplever sig få det bemötande de förtjänar. Det beror i sin tur på sjuksköterskornas stress och höga arbetsbelastning. Sineva Ribeiro är övertygad om att etik kommer att utvecklas till en av sjukvårdens framtida strategiskt viktiga kärnfrågor, inte minst eftersom sjuksköterskor så gott som dagligen ställs inför etiska dilemman i sin yrkesutövning.
– De viktigaste åtgärderna för att vända statistiken är att öka sjuksköterskebemanningen där det behövs, en god arbetsmiljö, rimliga arbetstider och tillgång till kompetensutveckling. Det är också viktigt att arbetsgivare skapar förutsättningar och utrymme för en etisk dialog på arbetsplatsen, både sjuksköterskor emellan och över professionsgränserna. Tid för möten kollegor emellan ger även utrymme för etisk reflektion, säger Sineva Ribeiro.

Chefssjuksköterskor självklara
9 av 10 sjuksköterskor anser att det bör finnas en motsvarighet till chefsläkare i form av en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje sjukhus.
– Chefssjuksköterskor i ledningsgruppen var vanligt när jag inledde min karriär på åttiotalet. Sedan dess har chefssjuksköterskornas representation i sjukhusledningarna successivt avtagit. De har rationaliserats bort när det medicinska paradigmet fick större betydelse än omvårdnadskompetensen, säger Sineva Ribeiro.
Hon hänvisar till statistik från WHO, som säger att omvårdnad står för 90 procent av all sjukvård som ges i Sverige och övriga världen. Det är ett starkt argument för omvårdnadsperspektivets betydelse på högsta ledningsnivå.
– Om vi ska utveckla den jämlika och personcentrerade vården krävs representation från chefssjuksköterskor i sjukhusens ledning. Det är hög tid att samtliga sjukhus inkluderar omvårdnadsexpertis i sina ledningsgrupper, det är dags att ta igen de förlorade år då det saknats chefssjuksköterskor i ledningen på många sjukhus, säger Sineva Ribeiro.

I vilken utsträckning kan du som sjuksköterska arbeta i enlighet med omvårdnadsprinciperna och den etiska koden för sjuksköterskor?

Bör det finnas en motsvarighet till chefsläkare i form av en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje sjukhus?

Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 16-20 februari 2018.