Omvårdnadens roll i sjukvården behöver stärkas

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren
Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren

Omvårdnadens och sjuksköterskans betydelse för en kvalitativ och patientsäker vård lyfts inte fram i tillräcklig utsträckning. Det anser Svensk Sjuksköterskeförening, som driver kampanjen ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”.

Målgruppen är såväl politiker som allmänhet och sjukvårdspersonal och huvudsyftet är att belysa omvårdnadens nyckelroll för en trygg och säker hälsooch sjukvård.
Svensk sjukvård behöver ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till vårdens självklara syfte, att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda de som drabbats av ohälsa. Därför behövs chefer med omvårdnadskunskap på alla nivåer.

Behöver uppmärksammas mer
– På senare tid har omvårdnadens roll inte uppmärksammats tillräckligt. Somliga sjukhus har exempelvis introducerat sjuksköterskelösa avdelningar som efter en tid tvingats stänga. Andra tillämpar en filosofi som innebär att sjuksköterskor ska arbeta på toppen av sin kompetens, vilket innebär att kollegor som saknar omvårdnadskompetens utför några av de uppgifter som sjuksköterskor tidigare ansvarat för, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening.

Stolta ambassadörer
Kampanjens kanske allra viktigaste målgrupp är politiker och tjänstemän, men man hoppas även kunna informera allmänheten, exempelvis om vikten av att sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden. Även sjuksköterskor är en viktig målgrupp.
– Sjuksköterskor som dagligen arbetar med att ge omvårdnad är förstås omvårdnadens mest betydelsefulla ambassadörer. Vi vill att fler sjuksköterskor är stolta över sin kompetens och informerar om vilken skillnad en god omvårdnad kan ha för patientsäkerhet och kvalitet. Forskning visar exempelvis att fler sjuksköterskor med hög kompetens resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre kostnader, säger Ami Hommel.

Beslutsfattare saknar kunskap
Ett grundproblem är, enligt Ami Hommel, att alltför många beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård saknar rätt kunskap om omvårdnad. Därmed har de inte heller rätt förutsättningar att ta beslut som främjar vårdkvalitet och patientsäkerhet och tror ibland att sjuksköterskors arbetsuppgifter lika gärna kan utföras av en undersköterska eller läkare.
–Vi vill därför öka kunskapen om vad omvårdnad innebär och vilken betydelse det har för patientsäkerheten. Det kan förhoppningsvis hjälpa beslutsfattarna att fatta beslut som gynnar patientsäkerheten, säger hon.

Viktigaste åtgärderna för att stärka omvårdnadens roll i hälso- och sjukvården:
• Öka politikernas förståelse för och kunskap om vad omvårdnad innebär och dess betydelse för patientsäkerhet och kvalitet i sjukvården.

• Att inte dela upp omvårdnadsuppgifterna på flera olika kompetenser. Ett uppgiftscentrerat arbetssätt kan påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskor ska finnas med i teamet som utför omvårdnadsuppgifter; personal som saknar omvårdnadskompetens bör inte arbeta patientnära.

• Chefer med sjuksköterskekompetens behövs på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor med mandat bör finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården, även när man skriver nationella riktlinjer, bedömer forskningsmedel eller diskuterar kunskapsbaserad vård.