Prioritering av omvårdnad stärker patientsäkerheten

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren
Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren
Majoriteten av sjuksköterskorna anser att patientsäk­erheten i svensk sjukvård är dålig eller inte så god. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel kan en förhöjd status för omvårdnaden bidra till att lösa problematiken.

– Det är alarmerande att så många sjuksköterskor inte anser att patientsäkerheten är tillräckligt bra. Samtidigt är jag inte förvånad, då vi dagligen ser att sjuksköterskor säger upp sig, ofta eftersom de betraktar arbetssituationen som ohållbar. Ett grundproblem är att omvårdnadsarbetet inte värderas tillräckligt högt, vilket bland annat beror på de strikta hierarkier som tyvärr fortfarande förekommer i sjukvården, säger Ami Hommel.

Måste stärkas
För att omvårdnadsfrågorna ska stärkas i svensk sjukvård krävs, enligt Ami Hommel, att sjukvårdens beslutsfattare blir mer lyhörda för professionsföreningarnas och de fackliga organisation­ernas budskap. De lyfter ofta fram vikten av en förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor.
– Det behöver också finnas sjuksköterskor som har både mandat och ansvar för omvårdnaden på samtliga ledningsnivåer i hela sjukvården. Det finns inga administrativa eller ekonomiska system som kan ersätta sjuksköterskornas kompetens. En vårdkultur som kontinuerligt implementerar den senaste evidensen och att chefer inte ansvarar för fler än trettio medarbetare vardera är andra viktiga åtgärder, säger Ami Hommel.

Åsidosätt gamla hierarkier
Hon anser att sjuksköterskans betydelse för en kvalitativ och patientsäker vård inte lyfts fram i tillräcklig utsträckning.
För att höja omvårdnadens status krävs även att gamla hierarkier åsidosätts och att man på allvar samverkar i multidisciplinära team där alla har respekt för och förståelse för varandras kompetens.
– I sjukvården saknas ofta en strategisk planering av det livslånga lärandet, en individuell kompetensutvecklingsplan för samtliga sjuksköterskor. Specialistsjuksköterskors kompetens behöver värderas högre. Fler disputerade sjuksköterskor i den kliniska vården kan också bidra till att höja omvårdnadens och därmed även sjuksköterskeyrkets status, säger Ami Hommel.

Hur anser du att patientsäkerheten är inom svensk sjukvård?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.