Sjukvårdens organisation underminerar professionsetiken

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Anna Forsberg, sjuksköterska, professor i vårdvetenskap och styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren
Anna Forsberg, sjuksköterska, professor i vårdvetenskap och styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren
Anna Forsberg, sjuksköterska, professor i vårdvetenskap och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening. anser att nyckelfaktorn för att så många sjuksköterskor lämnat yrket på senare år är de begränsade möjligheterna att följa yrkets professionsetiska kod, vilket genererar uppgivenhet, samvetsstress och förtvivlan.

– Sjuksköterskans professionsetik handlar om hur vi ska möta patienterna, som självklart förväntar sig att sjuksköterskan ska hjälpa dem när de söker vård och alltid ha deras bästa för ögonen. I dagsläget är vården organiserad för att avvisa patienter snarare än att erbjuda dem omvårdnad. Den etiska koden säger också att sjuksköterskan ska vara beredd att erbjuda omvårdnad så länge det behövs, men dagens sjukvård innebär ofta tidsbegränsade besök och att varje sjuksköterska ansvarar för många patienter, vilket gör det svårt att följa den etiska koden, säger Anna Forsberg.

Kontinuerlig fortbildning krävs
Ytterligare en viktig etisk kod är att sjuksköterskan behöver vara kompetent. Anna Forsberg anser att svenska sjuksköterskors kompetens överlag är god, men landstingen tar inte tillräckligt ansvar för sjuksköterskors kontinuerliga fortbildning och handledning. Autonomi och en möjlighet att verkligen få göra det man vet är bäst för patienten är andra avgörande delar av sjuksköterskors etiska kod.
– För att en sjuksköterska ska kunna hjälpa en patient på ett trovärdigt sätt krävs en vårdrelation med en patient som är villig att delta i behandlingen. Det är basen för vår yrkesutövning. I dagens vårdstruktur saknas ofta den kontinuitet som krävs för att kunna etablera en vårdrelation med patienten, vilket raserar sjuksköterskans yrkesutövning och professionella förtroende, säger Anna Forsberg.

Annan organisation krävs
För att sjuksköterskor ska kunna bedriva en omvårdnad som ligger i linje med deras professionsetiska riktlinjer krävs, enligt Anna Forsberg, att sjukvårdens grundstruktur förändras så sjuksköterskor kan arbeta i vårdrelationer och med kontinuitet.
– Man behöver tillvarata den gedigna vårdvetenskapliga kompetens som finns och inte enbart organisera sjukvården utifrån medicinsk vetenskap. Landstingen bör avkrävas ansvar för sjuksköterskors fortbildning och bli bättre på att tillvarata sjuksköterskors kompetens. Om sjukvården organiseras på ett sätt som inte ständigt kolliderar med sjuksköterskors etiska kod kommer färre sjuksköterskor på sikt att vilja lämna yrket, säger Anna Forsberg.