Presentation

Kompetensmodell belyser alla möjligheter

Publicerad 14 oktober 2019

Ylva Thernström Blomqvist, biträdande avdelningschef och Anna Restrup, avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
Ylva Thernström Blomqvist, biträdande avdelningschef och Anna Restrup, avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
– Kompetensmodellen förtydligar vad sjuksköterskan förväntas kunna i olika skeden av sin karriär, säkerställer en bra kompetensutveckling och ökar sjukhusets attraktivitet som arbetsgivare, säger Anna Restrup, avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har infört en kompetensmodell som tydligt beskriver hur kompetensen utvecklas från att vara ny i rollen till att vara en erfaren eller kanske till och med disputerad sjuksköterska.
Varje verksamhetsområde utgår från sjukhusets övergripande kompetensmodell, en modell som sedan anpassas lokalt efter varje avdelnings specifika verksamhet.
Avdelning 95F, en intensivvårdsavdelning för nyfödda, har arbetat utifrån kompetensmodellen i snart ett halvår.
– Ett konkret resultat är ökad tydlighet på flera plan, medarbetarna får en väldigt bra bild av vad som förväntas av dem i det dagliga arbetet. Modellen är också kopplad till ett utbildningspaket och ger klarhet i vad som krävs om de skulle vilja gå vidare i karriären. För oss chefer är modellen ett stöd inte minst i kommande medarbetar- och lönesamtal, säger Anna Restrup, avdelningschef.

Planering
Hon berättar att kompetensmodellen även har blivit en viktig del av avdelningens kompetens- och bemanningsplanering.
– Vi har satt färg på de olika faserna i modellen och bestämt att det ska finnas ett visst antal medarbetare från varje färg på arbetspassen så att avdelningen har en jämn kompetens över dygnet.
Ylva Thernström Blomqvist, biträdande avdelningschef, påpekar vikten av att kompetensmodellen inte är en karriärstege.
– Här finns inga trappor utan en modell bestående av olika faser, där det finns acceptans för att sjuksköterskor som vill fortsätta arbeta i sin nuvarande roll också ska få göra det.

Framtid
För framtiden hoppas hon att kompetensmodellen ska bidra till en god arbetsmiljö.
– Att ha en tydlig struktur för kompetensutveckling skapar både trygghet och framtidstro.
Anna flikar in att kompetensmodellen är bra också ur rekryteringssynpunkt eftersom sökande lätt kan läsa sig till vilka krav som ställs, vilken kunskapsnivå de befinner sig på och vilken utbildning som erbjuds.
– Modellen är visserligen inte kopplad till lön men underlättar hur lönesättningen ska se ut i förhållande till erfarenhet och kompetens. Tydligheten gynnar alla, fastslår Anna.

Jobba med oss! Klicka här för att läsa mer om våra lediga tjänster!

Akademiska sjukhuset
Vår kompetensmodell beskriver kompetens- och utvecklingsvägar på Akademiska sjukhuset. Modellen baseras på de sex kärnkompetenserna för hälso- och sjukvårdspersonal: evidensbaserad vård, personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik.

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
www.akademiska.se