Sjuksköterskors engagemang avgörande för Nära vård

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör i Region Norrbotten och samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner & Landsting. Foto: Anders Alm
Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör i Region Norrbotten och samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner & Landsting. Foto: Anders Alm
Nära vård beskrivs ofta som en vård designad utifrån individens behov snarare än diagnoser och institutioner. Samtliga professioner i sjukvården kommer att utmanas i sina arbetssätt i samband med omställningen till en Nära vård.

Nästan hälften av sjuksköterskorna har inte så god eller inte alls god kunskap om vad Nära vård innebär och hur den ska utvecklas, enligt Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning.
– Det är viktigt att fler sjuksköterskor får en bättre förståelse för vad Nära vård innebär. Alla krafter kommer att behövas i det här långsiktiga omställningsarbetet och sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp i vården. Det är helt avgörande att de känner sig delaktiga och engagerade i den här förändringen, säger Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör i Region Norrbotten och samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner & Landsting.
Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska och även varit vice ordförande i Vårdförbundet. Uppdraget som samordnare för Nära vård handlar huvudsakligen om att stötta kommunernas och regionernas omställning till en Nära vård.

Hälsofrämjande arbete
– En orsak till att så många sjuksköterskor inte har så god kunskap om vad Nära vård innebär kan vara att det här är en successiv och långsiktig omställningsprocess. Den skiljer sig från traditionella omorganiseringar i sjukvården, säger Lisbet Löpare-Johansson.
Hon betonar vikten av att omställningen till en Nära vård sker i samverkan mellan medborgare, sjukvårdens professioner och kommuner och regioner. Sjuksköterskans roll kommer att bli mer stödjande utifrån patientens egen förmåga.
– Hur långt utvecklingen av den Nära vården har kommit varierar över landet, men många intressanta initiativ pågår. Många tillvaratar den kraft som finns i att göra patienter och anhöriga till medskapare av vården. Dialogen kring vikten av hälsofrämjande arbete har intensifierats, säger Lisbet Löpare-Johansson.

Avancerad klinisk sjuksköterska
– En yrkesroll som förmodligen kommer att efterfrågas mer i den Nära vården är avancerad klinisk sjuksköterska. De har hittills främst funnits i glesbygdsområden, men en växande åldrande befolkning och fler patienter med kroniska sjukdomar gör att behovet kommer att öka i hela landet, säger Lisbet Löpare-Johansson.

Viktiga byggstenar för omställningen mot en Nära vård:
• Samverkan med medborgare och patienter. Den Nära vården ska finnas med som en självklar del i medborgarnas vardag. Det är därför viktigt att den också utvecklas i dialog med medborgarna och utgår från ett personcenterat förhållningssätt.
• Samskapande mellan kommuner och regioner. Det är genom ett nära samarbete mellan kommuner och regioner vi kan skapa en sammanhållen vård.
• En långsiktig målbild med milstolpar och delmål. Omställningen till en Nära vård behöver synliggöras och följas upp för att medarbetarna ska se att förändringar faktiskt sker och veta var i förändringsprocessen man befinner sig just nu. Någon form av tidslinje som tydliggör lång- och kortsiktiga mål och aktiviteter kan vara till stor hjälp.
• Ett ledarskap som visar riktning och har tålamod. Eftersom det här är en omfattande och långsiktig förändringsprocess har chefer en viktig uppgift att hålla i arbetet över tid med tydligt fokus på att nå målbilden.
Har du som sjuksköterska god kunskap om vad Nära vård innebär och hur den ska utvecklas?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.