Undersökning

Små insatser gör stor skillnad i geriatriken

Publicerad 1 april 2020
Text: Annika Wihlborg
Anne-Marie Boström, omvårdnadsansvarig för Tema Åldrande på Karolinska i Huddinge.
Anne-Marie Boström, omvårdnadsansvarig för Tema Åldrande på Karolinska i Huddinge.

För sjuksköterskor som trivs med att samverka i tvärprofessionella team och arbeta personcentrerat är geriatrik och vård av äldre en intressant inriktning. Med geriatrisk omvårdnad kan man göra stor skillnad för patientens livskvalitet. Samtidigt är det en stimulerande och utvecklande specialitet.

3 av 4 sjuksköterskor känner väl eller mycket väl till vad ett arbete inom geriatrik innebär.
– Att många sjuksköterskor anser sig ha god kännedom om vad geriatrik och vård av äldre innebär beror förmodligen på att sjuksköterskeutbildningen ger en god grund för omvårdnad av äldre, säger Anne-Marie Boström, omvårdnadsansvarig för Tema Åldrande på Karolinska i Huddinge och lektor på KI.
Hon definierar geriatrisk omvårdnad som vården av svårt sjuka äldre med en kombination av komplexa omvårdnadsbehov och sjukdomar.
– Eftersom patienter på geriatriska mottagningar ofta har tre-fyra olika sjukdomar krävs individuella vårdplaner och avvägningar som förutsätter en god kompetens om varje enskild sjukdom. Patientens nivå av skörhet är ofta mer avgörande än den kronologiska åldern, säger Anne-Marie Boström.

Vi behöver öka kännedomen om den här specialistutbildningen bland både sjuksköterskor och arbetsgivare

Viktig specialistutbildning
– Det är mycket positivt att mer än hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med geriatrik. Man utvecklas mycket som sjuksköterska av att arbeta med äldre. Man ägnar mycket tid åt analys, problemlösning och tvärprofessionell samverkan. Även mindre insatser gör stor skillnad i den geriatriska omvårdnaden. Det här är dessutom ett område där det bedrivs mycket forskning, säger Anne-Marie Boström.
Sjuksköterskor som går en specialistutbildning inom vård av äldre får kompetens för att vårda äldre patienter i såväl primärvården som i kommunal vård och på sjukhus. Det är en specialistkompetens som kommer att efterfrågas allt mer i framtiden, inte minst i samband med omställningen till en nära vård.
– Vi behöver öka kännedomen om den här specialistutbildningen bland både sjuksköterskor och arbetsgivare. Studenter som tar examen från den här specialistutbildningen får intressanta jobb med bra lön i alla delar av sjukvården, säger Anne-Marie Boström.

Personcentrerat arbetssätt
– Undersökningsresultatet är inte förvånande, sjuksköterskor möter äldre patienter överallt i sjukvården, säger Helena Blomqvist, avdelningschef för Demenssektionen vid Geriatriska kliniken på Örebro universitetssjukhus.
Sjuksköterskor som arbetar med omvårdnad med fokus på geriatrik möter många sköra och svårt sjuka patienter.
– Genomsnittsåldern hos de patienter som kommer till sjukhusens geriatriska avdelningar har ökat på senare år, viket innebär att de i allmänhet har fler sjukdomar och är skörare. Det medför i sin tur en sjukdomsbild med en ökad komplexitet som kräver ett personcentrerat arbetssätt med regelbundna riskbedömningar, säger Helena Blomqvist.
På sjukhusens geriatriska avdelningar samverkar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister i tvärprofessionella team. De arbetar personcentrerat och erbjuder vård utifrån varje patients individuella förutsättningar och medicinska behov.
– Geriatrik är lärandet om åldrandets sjukdomar, medan vård av äldre är ett bredare begrepp som även kan inkludera exempelvis vård av äldre människor på äldreboenden, säger Helena Blomqvist.

Behövs fler specialistutbildade
3 av 4 sjuksköterskor anser att de har tillräcklig kunskap för att vårda det ökande antalet äldre och ofta sköra patienter.
– För att trivas med att arbeta med äldre patienter krävs förstås ett grundläggande intresse för åldrande och åldrandets sjukdomar. Tid är också viktigt eftersom man inte bör stressa sig igenom mötet med äldre patienter. Specialistsjuksköterskeutbildning är självklart önskvärt, men många sjuksköterskor som arbetar med geriatrik har successivt byggt upp sin specialistkompetens under många yrkesverksamma år, säger Helena Blomqvist.
– Det är spännande och utvecklande att arbeta med geriatrisk omvårdnad. I framtidens geriatriska vård krävs fler specialistutbildade sjuksköterskor. En viktig förutsättning för att öka antalet specialistsjuksköterskor inom geriatrik är att arbetsgivare ger sjuksköterskor rätt ekonomiska och praktiska förutsättningar att utbilda sig parallellt med arbetet, avslutar Helena Blomqvist.

Helena Blomqvist, avdelningschef för Demenssektionen vid Geriatriska kliniken på Örebro universitetssjukhus.
Helena Blomqvist, avdelningschef för Demenssektionen vid Geriatriska kliniken på Örebro universitetssjukhus.
Vet du vad ett arbete inom geriatrik innebär?
Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom geriatrik / vård av äldre?
Har du tillräcklig kunskap för att vårda det ökande antalet äldre och ofta sköra patienter?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.