Debattinlägg

”Vi måste skapa hållbara lösningar för akutsjukvården”

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, SENA
Styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor 2019.

Under en lång tid har vi fått ta del av rubriker som ”En vård i kris”, ”På landets akutmottagningar är personalen nära bristningsgränsen”, ”Nu måste större förändringar till för att klara det ökande patienttrycket” och ”Det råder en stor brist på akutsjuksköterskor, för att klara vården!” Men är akutsjukvården i kris?

Det har under den senaste tiden förmedlats en massmedial bild av att den svenska akutsjukvården är en vårdform i kris. Denna bild verifieras av både mail och telefonsamtal som kommit Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, SENA, tillhanda.
Därav väljer nu SENA att göra ett inlägg i debatten kopplat till det krisläge som råder inom svensk akutsjukvård.

Ökat söktryck
Med ett ständigt ökande söktryck, äldre och sjukare patienter samt med en skenande utveckling gällande både diagnostik, övervakning och behandling ställs idag mycket höga krav på landets akutvårdskliniker och dess personal.
Det finns idag en tydlig evidens för att såväl patientantalet som genomsnittsåldern på de patienter som söker akut vård ökar. Detta resulterar i både ett ökat omhändertagandebehov och en ökad vårdtyngd, vilket i sin tur för till ökande väntetider och vårdtider inom den akuta vården. Sammantaget riskerar detta att negativt påverka vårdmötet med den enskilde personen, samt att negativt påverka vårdens möjligheter att tillgodose personens vårdbehov och motsvara samhällets förväntningar på en god, säker och tillgänglig vård.
Många av de riksövergripande problemområden som akutsjukvården brottas med idag – såsom vårdplatsbrist, undermåliga lokaler, ineffektiva arbetssätt, kontinuerligt ökande patientflöden och avsaknad av tydliga och anpassade kompetensstegar har lett till att lokala lösningar genomförts. Detta för att förbättra förutsättningarna för en god, säker och tillgänglig vård. Eftersom många av dessa lösningar genomförs lokalt blir följden att en nationell samsyn och strategi blir svårare att nå.

”Det finns idag en tydlig evidens för att såväl patientantalet som genomsnittsåldern på de patienter som söker akut vård ökar.”

Hållbara lösningar
För att hållbara lösningar skall kunna åstadkommas måste beslutsprocessen präglas av en samverkan mellan beslutsfattare, det vill säga beställare och sjukhusledning, och de som de facto är experter på verksamheten; akutpersonalen. Det är samtidigt viktigt att dessa satsningar inte baseras på kortsiktiga och förhastade lokala satsningar och beslut utan en fast nationell förankring. Av den anledningen är det av största vikt att ur ett nationellt perspektiv inkludera samtliga funktioner som är verksamma inom akutsjukvården i de beslutsprocesser som idag präglar den akuta vården.
Vi som riksförening ser att detta är av största vikt så att vi tillsammans kan finna långsiktiga lösningar på de problem som genomsyrar och eventuellt sänker kvaliteten på den intrahospitala akutsjukvården!

Inbjuder till nationell dialog
SENA spelar idag en viktig roll i de processer som formar den intrahospitala akutsjukvården gällande bland annat kompetensförsörjning. SENA:s förhoppning är att kunna sammanlänka dessa processer med den politiska diskussionen som hålls gällande den rådande situationen inom den intrahospitala akutsjukvården.
Som ett led i detta, och som ett led i SENA:s vision att vara en nationellt sammanlänkande aktör i frågor som inkluderar akutsjuksköterskor och intrahospital akutsjukvård, så vill nu Riksföreningen för Akutsjuksköterskor bjuda in till en nationell dialog.
Syftet med denna dialog är att etablera en nationell mötesplats för samtliga personalkategorier samt beslutsfattare inom akutsjukvården, det vill säga ett forum för utbyte av erfarenheter och formulerandet av nationella strategier med syftet att lyfta fram mera långsiktiga lösningar på de problem som idag genomsyrar och sänker kvaliteten inom den intrahospitala akutsjukvården.
En officiell inbjudan kommer att komma samtliga plausibla aktörer tillhanda i slutet av december 2020. Riksföreningens förhoppning är att inbjudna aktörer kommer att inse allvaret i den rådande situationen och utifrån detta välja att delta i den inledande nationella dialogen.
SENA kommer sedan att redovisa vilka aktörer som valt att delta samt utfallet av dialogen/dialogerna, och slutligen, gemensamt med involverade aktörer, lämna ett ”slutbetänkande” för vidare politisk nationell handläggning och verkställande.

Styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, SENA