AnOpIVA

Utvecklande yrkesroller på AnOpIVA

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Ing-Marie Larsson specialistsjuksköterska inom intensivvård och ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård fyller en nyckelfunktion i omvårdnaden av svårt sjuka patienter. Sjuksköterskor som söker sig till någon av dessa specialist­inriktningar bedriver avancerad omvårdnad och kan räkna med ett högteknolog­iskt, självständigt och ansvars­fullt arbete med många valmöjligheter.

Nästan hälften av sjuksköterskorna kan antingen tänka sig eller arbetar redan inom anestesi, operation eller intensivvård.
– Det är jätteroligt att en så stor andel av sjuksköterskornas kan tänka sig att arbeta inom någon av dessa tre specialiteter. Det innebär goda förutsättningar för sjukvårdens framtida kompetensförsörjning, säger Ing-Marie Larsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Avgörande för vårdkedjan
Anestesi, operation och intensivvård är tre specialistområden som i hög grad hänger ihop. Alla tre specialiteter fyller sin funktion för att få vårdkedjan att fungera, inte minst för svårt sjuka patienter.
– Operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor behövs för att kunna genomföra operationer. Intensivvård är garantin för att bedriva livräddande behandling för kritiskt sjuka patienter, men även en förutsättning för att bedriva akut kirurgisk vård. Det är ett exempel på hur dessa tre specialiteter hänger ihop. Dessa inriktningar erbjuder självständiga specialistroller med ansvar för planering, utförande och utvärdering av specialiserad omvårdnad, avancerad medicinsk behandling och teknologi samt ett omfattande patientansvar. Det är också högteknologiska specialiteter som präglas av en ständig utveckling, säger Ing-Marie Larsson.

”Inom ramen för respektive specialitet finns många karriärvägar och arbetsområden.”

Många arbetsområden
Det råder för närvarande brist på specialistsjuksköterskor inom samtliga tre specialiteter, vilket innebär att valmöjligheterna på arbetsmarknaden är många. Den höga efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom AnOpIVA är sannolikt långsiktig.
– Inom ramen för respektive specialitet finns många karriärvägar och arbetsområden. För att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom AnOpIVA är det viktigt att de finns representerade på beslutsfattande positioner ute i verksamheterna, och att de kan vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen, säger Ing-Marie Larsson.

Kompetensutveckling
– Jag vill betona vikten av kontinuerlig kompetensutveckling, vilket är nödvändigt i specialiteter som präglas av en snabb utveckling. Attraktiva löne- och arbetsvillkor är ytterligare faktorer som kan göra det lättare för sjukhusen att attrahera och behålla erfarna sjuksköterskor inom AnOpIVA, avslutar Ing-Marie Larsson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom anestesi, operation eller intensivvård?
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.