VFU-platser

VFU-brist allvarligt problem

Publicerad 5 april 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Ulf Huett

Tillgången på VFU-platser för sjuksköterskor är bristfällig på många lärosäten. Många studenter upplever dessutom att kvaliteten på deras VFU är alltför låg. Problematiken med tillgången på VFU-platser har accelererat på senare år. Det kan ge konsekvenser för såväl patientsäkerheten som för blivande sjuksköterskors bild av yrket.

Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Ulf Huett

– Mitt intryck är att kvaliteten på VFU-placeringarna generellt sett har sjunkit på senare år. Flera faktorer bidrar till den nuvarande situationen. Bland annat har många lärosäten ökat antalet utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen eftersom söktrycket varit rekordstort under pandemin, säger Anja Basic, som studerar femte terminen på sjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet och är ordförande i Vårdförbundet Student.

Brist på erfarna sjuksköterskor
En starkt bidragande orsak till problematiken är att många arbetsgivare har svårt att behålla sina mest yrkesskickliga sjuksköterskor. Det påverkar självklart tillgången på erfarna sjuksköterskor som kan handleda sjuksköterskestudenter. För många sjuksköterskestudenter utgör bristen på VFU-platser ett betydande orosmoment. Många är oroliga för att inte kunna ta ut examen eller för att inte ha tillräckligt med praktisk kompetens när de tar examen.
– Jag har också sett exempel på studenter som hoppat av utbildningen efter negativa VFU-upplevelser. Sjuksköterskor som examineras med otillräcklig praktisk kompetens kan även ha negativa effekter på patientsäkerheten. De kommer dessutom att behöva en längre inskolning när de ger sig ut i arbetslivet, säger Anja Basic.

”Arbetsgivare bör underlätta för och premiera de sjuksköterskor som vill satsa långsiktigt på handledaruppdraget.”

Ovärderlig praktisk kompetens
Hon betraktar den kompetens som sjuksköterskestudenter tillgodogör sig under VFU:n som ovärderlig. Själv har Anja Basic valt att jobba extra på en vårdavdelning vid sidan av studierna för att få de praktiska färdigheter som sjuksköterskeyrket kräver.
För att öka antalet VFU-platser krävs att arbetsgivare ger erfarna sjuksköterskor som vill handleda rätt förutsättningar och resurser.
– Jag upplever intresset för att handleda studenter som stort, men många sjuksköterskor har en pressad arbetssituation och har inte tillräckligt med tid avsatt för handledning. Arbetsgivare behöver höja statusen på handledarskapet och göra det praktiskt möjligt att inkludera uppgiften i sin befintliga roll, säger hon.

Premiera handledare
– Vi ser gärna att handledare har gått en handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng. Arbetsgivare bör underlätta för och premiera de sjuksköterskor som vill satsa långsiktigt på handledaruppdraget, till exempel låta dem gå handledarutbildningen på arbetstid eller höja lönen för de som åtar sig handledaruppdrag. Lärosätena i sin tur behöver bredda sitt sökfält när det gäller VFU-platser. De bör innefatta alla delar av sjukvården, även privata aktörer, säger Anja Basic.