Patientsäkerhet

Ökad patientsäkerhet med sjuksköterskor i ledningen

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Fredrik Hjerling
Oili Dahl, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Fredrik Hjerling

Sjukvården dräneras på värdefull erfarenhet och nyutexaminerade sjuksköterskor saknar erfarna handledare. Samtidigt behövs fler sjuksköterskor på olika ledarskapsnivåer och evidensbaserade organisationsförbättringar. Det anser Oili Dahl, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening.

IVO har i en nationell sjukhustillsyn konstaterat att patientsäkerheten inte kan garanteras på 27 granskade sjukhus i samtliga regioner. Vårdplatsbristen försenar nödvändiga vårdåtgärder, vilket har lett till allvarliga vårdskador och även dödsfall. Enligt IVO:s rapport från i januari 2023 har vårdplatsbristen och kompetensbristen också medfört utebliven eller försenad medicinsk bedömning och omvårdnad samt triagering som inte baseras på patientens tillstånd och behov.
– Sjuksköterskor är måna om att ge en god och säker vård. När det inte är möjligt genererar det en etisk stress och uppgivenhet om att kunna få ordning på sjukvården och få resurserna att räcka. Rapporten är oroande men när bristerna synliggörs ger det också vårdgivarna en plattform för framtida förbättringsarbete, säger Oili Dahl.
– Bristen på erfarna handledare och bristfällig introduktion gör de första åren efter examen tuffa för många sjuksköterskor. Det ökar i sin tur risken för utbrändhet, uppsägningar och att fler lämnar yrket, säger Oili Dahl.

Forskning bas för förbättringar
– Det finns ett gediget forskningsunderlag och rikligt med evidens för betydelsen av första och andra linjens ledarskap för sjuksköterskors hälsa och vilja att stanna. Det finns även svensk forskning som kartlägger sjuksköterskors exitspiral och unik uppföljande forskning på hur man får fler sjuksköterskor att stanna kvar i sjukvården. Fler arbetsgivare bör använda befintliga forskningsresultat som bas för att förbättra sina verksamheter, säger hon.
Hon anser även att fler arbetsgivare bör tillvarata sjuksköterskornas kunskap att själva analysera situationen och komma med åtgärdsförslag som kan förbättra patientsäkerheten.
– Forskning visar att sjuksköterskors oro för patientsäkerheten ofta är befogad. Arbetsgivare bör lyssna till deras oro och använda sjuksköterskor som en kompetensresurs för idéer och förslag som kan förbättra patientsäkerheten, säger Oili Dahl.

”Fler arbetsgivare bör använda befintliga forskningsresultat som bas för att förbättra sina verksamheter.”

Ökad patientsäkerhet
Hon betonar även vikten av att i ökad utsträckning betrakta sjuksköterskor som strategiska partners genom att låta dem vara representerade på samtliga ledningsnivåer i sjukvården. Evidensen tyder på att när sjuksköterskor leder verksamhet så har det positiv inverkan på vårdkvaliteten, patientutfallet och patientsäkerheten. Det beror bland annat på att sjuksköterskor ofta styrs av en helhetssyn och en tydlig moralisk kompass.
För att uppnå goda resultat för omvårdnadskvalitet på nationell nivå behövs ett tydligt och professionellt ledarskap inom omvårdnad. Svensk Sjuksköterskeförening ser även ett behov av en nationell ledarskapsutbildning i omvårdnad som rustar sjuksköterskor för att bli framtidens ledare.

Sjuksköterskor bra ledare
– Med utökad ledarskapsutbildning kan sjuksköterskor öka sin kompetens om olika typer av styrnings- och ledningsmodeller samt det politiska inflytandet i sjukvården. Sjuksköterskor har otroligt mycket att bidra med i ledarskapssammanhang, inte minst då sjuksköterskor har förmågan att samtidigt se den övergripande bilden av förändringar, och konsekvenserna på mikronivå och mänsklig nivå. Det är en potential som hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att tillvarata. När vi ger mandat för fler sjuksköterskor i ledarskapssammanhang så bidrar det till ökat kvarstannande och förbättrat teamarbete, vilket stärker patientsäkerheten, säger Oili Dahl.