Barn- och ungdomspsykiatri

Sjuksköterskor inom BUP gör verklig skillnad

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg
Malin Sjögren, enhetschef på ätstörningsenheten på BUP i Västerås.
Malin Sjögren, enhetschef på ätstörningsenheten på BUP i Västerås.

Med ett kombinerat somatiskt och psykologiskt perspektiv fyller sjuksköterskan en nyckelroll i barn- och ungdomspsykiatrin. Sjuksköterskor inom BUP möter i många fall en varierad patientgrupp och utvecklingsvägarna är många. Möjligheten att göra verklig skillnad för barn och ungas framtida liv och psykiska hälsa är ett viktigt argument för många sjuksköterskor som väljer att arbeta inom BUP.

Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialiserad verksamhet som har uppdraget att utreda och behandla allvarlig psykiatrisk sjukdom hos barn och unga upp till arton års ålder. Inom BUP är familjeperspektivet viktigt, patienterna behandlas i team tillsammans med sina föräldrar. Att stödja föräldrarna är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter.
– Inom BUP ansvarar sjuksköterskan för samordning, uppföljning och koordinering av den medicinska vården för patienter med läkemedelsbehandling. Samverkan med andra aktörer, som socialtjänsten eller skolsköterskor, hör också ofta till arbetsuppgifterna, säger Malin Sjögren, enhetschef på ätstörningsenheten på BUP i Västerås.

”Kollegial stöttning och handledning är av stor vikt för att kunna hantera BUP:s stundtals tunga uppdrag.”

DBT och KBT
Sjuksköterskor som söker sig till BUP kan arbeta i slutenvård, på akutmottagning eller i öppenvården. Man arbetar ofta i team tillsammans med psykologer, läkare eller kuratorer.
– Hos oss på ätstörningsenheten deltar sjuksköterskor ofta i stödsamtalen som leds av psykolog eller kurator, och är bland annat delaktiga i arbetet med att stärka föräldrarna så de kan stödja sina barn på bästa sätt. De undersöker och följer även upp patientens somatiska status. Sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig inom exempelvis DBT eller KBT kan även ha egna stödsamtal med patienter och deras föräldrar, säger Malin Sjögren.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga är självklart en fördel för sjuksköterskor som söker sig till BUP, men Malin Sjögren betraktar ett intresse av att arbeta med och stödja patienterna och deras familjer som mer avgörande.
– Det är också en fördel om man är inkännande och lugn som person eftersom det underlättar i mötet med barn och unga med oro och ångest. Förmågan att betrakta patientens livssituation utifrån ett holistiskt perspektiv och att kunna etablera ett förtroende hos patienten och dennes föräldrar är andra värdefulla egenskaper, säger Malin Sjögren.

Otroligt meningsfullt arbete
BUP erbjuder många olika karriärvägar för sjuksköterskor, som bland annat kan välja att arbeta på mottagningar som är specialiserade på olika typer av psykiatrisk problematik. Att forska, bli teamsamordnare eller chef och att prova på olika verksamheter inom BUP hör också till utvecklingsmöjligheterna.
– Kollegialt stöd och handledning är av stor vikt för att kunna hantera BUP:s stundtals tunga uppdrag. Samtidigt är arbetet otroligt meningsfullt och givande, säger Malin Sjögren.