Minskar personalomsättningen och stärker patientsäkerheten

Publicerad 16 mars 2016
Text: Annika Wihlborg

Ami Hommel, klinisk lektor på ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson
Ami Hommel, klinisk lektor på ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson
Magnetmodellen är en organisationsmodell som lanserades i sjukvården i USA på åttiotalet. På senare år har intresset för Magnetmodellen ökat även i Sverige. Forskning visar att modellen bland annat leder till högkvalitativ omvårdnad, kontinuitet och professionell utveckling för sjuksköterskor.

Magnetmodellen kan ge nöjdare sjuksköterskor, minskad personalomsättning och en vård som kännetecknas av hög patientsäkerhet. Enligt Ami Hommel, klinisk lektor på ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening, kan Magnetmodellen bidra till att vända utvecklingen med nedskärningar, hög personalomsättning och sjuksköterskebrist.
– Magnetmodellen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant och att teamarbetet fungerar. Flera forskningsstudier visar att vid dessa sjukhus är också behandlingsresultaten bättre och att patientnöjdheten hög. Vi arbetar för närvarande för att sprida Magnetmodellen i Sverige. Jag är övertygad om att svensk sjukvård har mycket att vinna på att tillämpa Magnetmodellen, säger Ami Hommel.

Utvecklande ledarskap
Magnetmodellen karakteriseras av ett utvecklande ledarskap för sjuksköterskor, excellens i utfört omvårdnadsarbete, kunskap och innovation samt ständiga förbättringar. Hittills har delar av Magnetmodellen börjat införas på gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset. Andra klinker på Karolinska universitetssjukhuset och ortopedkliniken på Södersjukhuset i Stockholm är också intresserade av att testa modellen i en svensk kontext. Ami Hommel har träffat många ledande sjuksköterskor som är intresserade av modellen, vilket talar för att den kommer att öka framöver.
Magnetmodellen består av fjorton ”Magnetiska dragningskrafter”. Kunniga, starka och modiga ledare med en tydlig, strategisk och visionär ledarstil som tydligt framgår i det patientnära omvårdnadsarbetet är, enligt Ami Hommel, den enskilt viktigaste dragningskraften. Organisationer som tillämpar magnetmodellen är platta och har ett decentraliserat beslutsfattande.

Främjar delaktighet
Omvårdnadskompetensen har en stark och tydlig representation i kommittéer och råd och sjuksköterskor som driver omvårdnadsutveckling finns representerade på alla ledningsnivåer. En organisation som arbetar enligt Magnetmodellen stöttar dessutom medarbetarnas personliga och professionella utveckling.
– Magnetmodellens ledarskapsstil karakteriseras av engagemang som främjar delaktighet och ger sjuksköterskor ansvar och befogenheter för det patientnära omvårdnadsarbetet. En viktig aspekt av Magnetmodellen är att organisationen har strukturer och processer för att mäta kvalitet och att sjuksköterskorna deltar i förbättringsarbetet, säger Ami Hommel.