Patienten är en ovärderlig resurs för framtidens vård

Publicerad 16 mars 2016
Text: Sandra Ahlqvist

Linda Lännerström, verksamhetsutvecklare i primärvården och projektledare för Kroniskt Engagerad 2.0 och Hanna Lundstedt, programansvarig för införande av personcentrerad vård, PCV, i Landstinget Sörmland.
Linda Lännerström, verksamhetsutvecklare i primärvården och projektledare för Kroniskt Engagerad 2.0 och Hanna Lundstedt, programansvarig för införande av personcentrerad vård, PCV, i Landstinget Sörmland.
Överallt i vården dyker det upp innovativa sätt att strömlinjeforma arbetet för att möta framtidens utmaningar. En viktig aspekt som både sänker kostnader och ökar tillgängligheten är att utforma arbetet med patienten i centrum, så kallad personcentrerad vård.

Traditionellt har vårdens inriktning i mångt och mycket legat på hur man internt kan utveckla och effektivisera, men fokus håller på att skifta till att ge patienten större inflytande och insyn i sin behandling. I dagsläget saknas dock organisatoriska förutsättningar för att kunna genomdriva förändringar i större skala.
– Eftersom vården är uppdelad utifrån olika specialiteter tenderar patienten att röra sig genom systemet genom ett stuprör, men det är sällan en kroniskt sjuk patient bara har en sjukdom. Oftast rör det sig om flera diagnoser, så att förändra vårdkedjan till att istället kretsa kring patientens behov och förutsättningar skapar stort värde på alla nivåer, säger distriktssköterskan Hanna Lundstedt, programansvarig för införande av personcentrerad vård, PCV, i Landstinget Sörmland.
Tillsammans med kollegan Linda Lännerström, verksamhetsutvecklare i primärvården och projektledare för Kroniskt Engagerad 2.0, ett projekt som syftar till att förbättra vården för patienter med kroniska sjukdomar, arbetar Hanna för att föra ut det personcentrerade perspektivet till länets landstingsanslutna vårdcentraler.
– Det handlar framförallt om att införa arbetsmetoder för PCV och arbeta på individnivå runt mötet med patienten. I ett tidigare projekt intervjuade vi patienter med KOL och bad dem beskriva hur de hade upplevt sin resa genom vården. Utifrån det tog vi fram prioriterade förbättringsförslag. En del av de behov som framkom har vi känt till länge men inte lyckats möta medan andra, exempelvis behovet av att ta upp problem med psykisk ohälsa kopplat till KOL, hade vi missat, säger Linda.

Förankra förändringar i vardagen
Patientlagen uppmanar redan idag till att arbeta med patienten i fokus, men resultaten från undersökningen avslöjade att det fanns många brister. Den största utmaningen visade sig vara att majoriteten av de tillfrågade inom vården ansåg att de redan arbetade personcentrerat.
– Ofta tror man att detta handlar om gott bemötande – PCV rör så mycket mer, till exempel rätt information på rätt sätt vid rätt tillfälle, att ge insikt i vårdprocesser och behandlingsplaner, att enkelt kunna kontakta sina vårdgivare och mycket mer. Kort sagt gäller det att tillgängliggöra vården och det behöver förankras i vardagen och baseras på en stabil värdegrund, konstaterar Hanna.

Kroniskt Engagerad 2.0
Både Hanna Lundstedt och Linda Lännerström berättar att det är viljan att förbättra vården som varit den drivande kraften under deras respektive karriärer. Att deras resultat från Kroniskt Engagerads första omgång nu ska utvecklas i landstingets övergripande verksamhet är ett kvitto på att deras strävan faktiskt bär frukt.
– Vi har startat Kroniskt Engagerad 2.0 och kommer bland annat att satsa på diabetes, KOL och högt blodtryck. Målet är att få patienten att gå från en passiv mottagare till att bli aktiv och delaktig i sin egen behandling, men det kan vara svårt att göra en sådan förändring, säger Linda.
För att det personcentrerade perspektivet ska få ett ordentligt fotfäste krävs att vården avsätter tid för förbättringsarbete och allra helst formar en grupp som driver utvecklingen som en strategisk fråga.
– Framtidens vård är ett samarbete som bygger på lagarbete, allt smartare teknik och tillgänglighet. Patienten kan vara en ovärderlig resurs vad gäller att förenkla och optimera arbetet, något som hela vårdkedjan tjänar på, avslutar de.