Sjuksköterskornas råd till folkhälso- och sjukvårdsministern

Publicerad 16 mars 2016
Text: Hanna Engström

Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Helt nyligen tillfrågades ett stort antal sjuksköterskor om vilka beslut de skulle prioritera om de var folkhälso- och sjukvårdsminister. Lönefrågan kom i särklass högst upp och därefter behovet av ökad bemanning, förbättrad arbetsmiljö och högre patientsäkerhet. Flera andra aspekter är också värda att nämna från den stora undersökningen.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor svarade på enkäten som ägde rum 25–29 februari 2016. Den högst prioriterade frågan var utan tvekan lönen och omnämndes av cirka en tredjedel av de tillfrågade sjuksköterskorna.

Lönehöjning och bättre villkor
Många tog upp vikten av bättre arbetsvillkor, och högre lön är givetvis en viktig aspekt av detta. Andra faktorer som framkom i enkäten var arbetstiden, arbetsmiljön och inte minst bemanning. Just bristen på personal poängterades av många och man menade att den skapar sämre arbetsmiljö med stress och hög arbetsbelastning. Att minska administrationen och omfördela arbetsuppgifter ser flera som en möjlig lösning. Rätt person på rätt plats är viktigt för en effektiv och mer trivsam arbetsmiljö.

Patientsäkerhet och förebyggande åtgärder
Personalbristen kan också inverka på patientsäkerheten, ett annat område som lyftes fram i enkäten. I sammanhanget nämns behovet av fler vårdplatser. I synnerhet äldre påpekas vara en utsatt grupp. Man talar om vikten av att slussa människor rätt inom vården. Primärvården ses som en viktig resurs. Om man exempelvis kan bli behandlad på vårdcentralen bör man inte uppta en plats på akuten. Flera svar innehöll även idéer kring hur man kan arbeta mer förebyggande och utbilda människor i egenvård och att ta ansvar för sin hälsa.

Bevara och vårda kompetens
För att återgå till personalfrågan så var ett flertal kritiska till bemanningsföretagen som sjukhusen ofta använder och man vill hellre se att den befintliga kompetensen kan tas tillvara. För att klara det anser man att statusen inom vården behöver höjas och arbetsplatsen måste bli mer attraktiv så att personalen ska vilja stanna. Kompetensförsörjning och vidareutbildning är viktiga ingredienser för att attrahera och behålla personal inom sjukvården.

Fem i topp bland önskvärda åtgärder
1. Högre lön
2. Ökad personaltäthet
3. Bättre arbetsvillkor (arbetsmiljö och arbetstider)
4. Ökad patientsäkerhet
5. Lotsa människor till rätt instans inom vården och arbeta förebyggande genom utbildning