77 procent: Brister i patientsäkerhet allvarligt problem

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL (Foto: Thomas Carlgren) och Oili Dahl, sjuksköterska och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.
Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL (Foto: Thomas Carlgren) och Oili Dahl, sjuksköterska och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.
77 procent av sjuksköterskorna anser att brister i patientsäkerhet är ett mycket allvarligt eller allvarligt problem inom hälso- och sjukvården.

– Från SKL:s sida har vi satsat mycket på patientsäkerhetsarbete, det har de senaste åren varit ett nationellt fokusområde. Att 77 procent av sjuksköterskorna anser att bristerna i patientsäkerhetsarbetet är allvarligt eller mycket allvarligt kan bero på att allt riskmedvetenheten generellt sett har ökat på senare år, vilket bidrar till att fler sjuksköterskor identifierar brister, säger Eva Estling, patientsäkerhetssamordnare på SKL.

Ramverk för säker vård
SKL har tagit fram ett nationellt ramverk för patientsäkerhet som tydliggör vad som behöver göras för att stärka patientsäkerheten på olika nivåer i vården.
– För att stärka patientsäkerheten i den svenska hälso- och sjukvården krävs att patienten involveras mer samt att man arbetar mer teambaserat kring varje enskild patient. Att arbeta mer kunskapsbaserat, patientfokuserat och att vården ska vara rätt organiserad på alla nivåer är andra viktiga framgångsfaktorer, säger Eva Estling.

Belägg för sjuksköterskornas oro
– Undersökningsresultatet är en signal som tydligt indikerar att sjukvården har stora problem med patientsäkerheten. SKL:s senaste rapport tyder på att bland annat antalet vårdrelaterade infektioner och tryckskador ökar. Det finns därmed belägg för sjuksköterskornas oro, säger Oili Dahl, sjuksköterska, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening, och biträdande verksamhetschef på Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Fler specialistsjuksköterskor
Hon anser att det behövs nya initiativ för att förbättra patientsäkerheten, betonar sambandet mellan en genomgående hög kompetens och hög patientsäkerhet och efterlyser därför fler specialistutbildade sjuksköterskor i hälso- och sjukvården. Hon anser också att fler vårdenheter bör tillämpa magnetmodellen, som praktiseras på sjukhus i USA. Magnetmodellen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant och att teamarbetet fungerar.

Analys av brister
– Det behövs en omsorgsfull analys av var och hur patientsäkerheten brister och vad som bör göras. I dagsläget saknas sjuksköterskor på de flesta ledningsnivåer i sjukvården. När omvårdnadsperspektivet inte finns representerat i ledningen ökar patientsäkerhetsriskerna. Fler sjuksköterskor på olika ledningsnivåer, en kartläggning av vilken kompetens som finns närmast patienten och att i ökad utsträckning involvera patienterna är några av de viktigaste åtgärderna, säger Oili Dahl.

SKL:s nationella ramverk för patient­säker vård
• Involvera patienten mer som en aktiv part
• Teambaserat arbete kring varje patient
• Kunskapsbaserat arbete
• Organisera vården rätt

Läs mer: skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet

Oili Dahls förslag för att stärka patientsäkerheten:
• Hög kompetens hos personalen
• Fler specialistutbildade sjuksköterskor
• Tillämpa magnetmodellen
• Analys av brister i patientsäkerheten och vad som bör åtgärdas
• Sjuksköterskor på alla ledningsnivåer
• Kartläggning av kompetensen närmast patienten
• Involvera patienterna
Är brister i patientsäkerheten ett problem?
Anser du att brister i patientsäkerheten är ett problem inom hälso- och sjukvården?
Svara på en skala 1–5 där 1 = Inget problem alls och 5 = Mycket allvarligt problem.

sakerhet1_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska har genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige. Undersökningen genomfördes 16–20 september 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.