Detta har försämrats i sjukvården

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

72 procent av sjuksköterskorna anser att hälso- och sjukvården fungerar sämre idag än för tio år sedan. På frågan vad som fungerar sämre i sjukvården idag svarade många att bristen på vårdplatser har ökat, att bemanningen är lägre och att sjuksköterskor förväntas utföra fler arbetsuppgifter. En ökad administrativ börda, mindre tid för patienter och sämre kontinuitet hör också till de vanligaste svaren.

Många sjuksköterskor som deltog i undersökningen anser att fler multisjuka äldre patienter samt att patienterna som vårdas överlag är sjukare än tidigare innebär en ökad vårdtyngd samt mer ansvar och fler patienter per sjuksköterska. Många tycker också att arbetsmiljön för sjuksköterskor försämrats det senaste decenniet med mer stress.

Försämrad kontinuitet
Många nämner också en försämrad kontinuitet i verksamheten, till följd av att många erfarna sjuksköterskor säger upp sig eller byter jobb oftare, samt mer inhyrd personal, vilket leder till försämrad kvalitet.
Försämrade arbetstider, obefintlig lönestege och mindre tid till raster; för lite tid och därmed sämre förutsättningar att ge professionell vård är återkommande svar i undersökningen, liksom sämre kontinuitet för patienterna, vilket bland annat innebär mindre möjlighet för patienten att få träffa samma läkare vid varje enskilt besök. Somliga anser att privatiseringen och ett ökat antal vårdaktörer har bidragit till att tillgängligheten och kontinuiteten har försämrats.

Färre specialistsjuksköterskor
Färre specialistsjuksköterskor, fler nyutbildade sjuksköterskor som blir utbrända efter ett par år och fler nyanställda sjuksköterskor eftersom många erfarna säger upp sig är några av de försämringar som många sjuksköterskor i undersökningen ger uttryck för.

Mer administration
Mer dokumentationskrav med it-system som inte är byggda för att underlätta det dagliga arbetet samt att administrationen tar för mycket tid från patientkontakterna är också något många kan skriva under på. Somliga upplever även att förutsättningarna för att bedriva en patientsäker vård har minskat till följd av ökad arbetsbelastning, och små marginaler i bemanningen ställer till problem om en sjuksköterska är borta från jobbet. Andra anser att sjukvården blivit mer specialiserad, vilket innebär att det holistiska perspektivet på patientens hälsa försvunnit.

Det fungerar sämre i sjukvården idag:
1. Mer ansvar, fler arbetsuppgifter och fler patienter per sjuksköterska.
2. Försämrad kontinuitet. Fler nyanställda sjuksköterskor och mindre samlad erfarenhet.
3. Färre vårdplatser och ökad arbetsbelastning.
4. Försämrad arbetsmiljö och mer stress.
5. Lägre bemanning och sämre förutsättningar för att driva en patientsäker vård.