Gott ledarskap attraherar personal

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Sandra Ahlqvist

Catrine Björn, studierektor för sjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning i Region Gävleborg.
Catrine Björn, studierektor för sjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning i Region Gävleborg.
En svensk avhandling har visat sig samstämmig med internationell forskning kring vilka faktorer som är viktiga för att sjuksköterskor ska stanna i sina arbeten och lyfter dessutom ytterligare faktorer av vikt för att hälso- och sjukvården ska kunna behålla sin personal.

Forskaren bakom avhandlingen “Attraktivt arbete – specialistsjuksköterskors och undersköterskors arbete på operationsavdelningar, samt faktorer som gör arbetet attraktivt” har över 30 års erfarenhet av rollen som sjuksköterska, men arbetar idag som studierektor för sjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning i Region Gävleborg. För Catrine Björn väcktes intresset för arbetsmiljöfrågor och vetenskapsteori då hon studerade till operationssjuksköterska och det låg senare till grund för valet av ämne för sin doktorsavhandling.
– Under min specialistutbildning och då jag skrev mina C- och D-uppsatser arbetade jag extra som hyrsjuksköterska och det som stod smärtsamt tydligt var den stora brist som finns på sjuksköterskor, både här i Sverige och internationellt. Samtidigt var det svårt att få grepp om vilka faktorer som gjorde att personalen stannade eller valde att sluta, något jag tyckte var både spännande och intressant och dessutom inte särskilt utforskat ännu.

Ledarskap en kärnfråga
Under tiden Catrine Björn arbetade med sin forskning publicerades flera internationella studier som var samstämmiga med hennes egna resultat och kombinerat pekade de alla på en handfull centrala faktorer för att skapa ett attraktivt arbete.
– Den viktigaste komponenten för att få personalen att stanna kvar är ett gott ledarskap. Ett gott ledarskap innebär att ha en god kommunikation, ställa lämpliga och relevanta krav, ge uppmuntran och ha förtroende för sina anställda. Att ha goda relationer med sina arbetskamrater är också mycket viktigt för att man ska stanna i sitt arbete. Att känna att arbetet har status, det vill säga att kunna vara stolt över sitt arbete och känna att man gör ett bra jobb, vilket inkluderar att ha rätt kompetens, att vara efterfrågad, få utvecklas och ha inflytande spelar också oerhört stor roll.

Diskrepans i upplevelser
Catrine Björn undersökte också vilka aspekter som på ett konkret sätt gjorde arbetet mer attraktivt och i synnerhet hur det stämde överens med sjuksköterskornas upplevelse av sitt dåvarande arbete. Störst skillnad fann hon föga överraskande inom lönevillkoren.
– Lönen skattades viktig för arbetets attraktivitet, liksom hur organisationen och den fysiska arbetsmiljön såg ut, däremot skattade man lägre hur dessa faktorer stämde med det nuvarande arbetet.

Uppmanar till handling
Catrine Björn betonar att det inte finns några snabba lösningar på problemet med personalbrist. Det består av många faktorer och det är viktigt att låta insatserna ta tid så att man kan gå till grunden med problemet. Hon har dock ett mycket konkret råd att ge:
– Sluta prata och börja agera. Den första reaktionen är alltid att granska och utvärdera, men det kan man faktiskt hoppa över. Idag finns det så mycket kunskap om ledarskap, relationer och status att det bästa man kan göra är att gå direkt på att skapa en långsiktig plan. Förbättra och fokusera på ledarskapsfrågan som ett första steg så kommer förutsättningarna för flera av de andra faktorerna att förändras på köpet, avslutar hon.