Patienter och personal vinnare vid organisationsutveckling

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås. Foto: Ulf Nilsson
Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås. Foto: Ulf Nilsson
På senare år har många sjukhus fokuserat på att öka effektiviteten och kvaliteten i sin verksamhet. Flera har därför arbetat med Lean-inspirerade modeller som ska förbättra vård- och patientflöden. Hur framgångsrika organisationsförändringarna blir avgörs bland annat av ledningens engagemang och hur de genomförs.

Organisationsförändringar som genomförs på rätt sätt kan stärka medarbetarnas engagemang, hälsa och arbetsförhållanden.
– Många anställda i sjukvården tror att om man ingenting gör så blir det i alla fall inte sämre eller mer stressigt. Vårt forskningsresultat visar att det blir både sämre och mer stressigt i sjukvårdsorganisationer som inte alls arbetar med utveckling. Krav i arbetet ökade generellt och stressymptom och utmattningsproblem ökade där det inte skedde verksamhetsutveckling, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås. Hon har dessutom en bakgrund som sjuksköterska och beteendevetare.
Hennes forskningsrapport, som på tjugotvå enheter vid fem sjukhus, visar att ett verksamhetsfokuserat ledningsarbete där man anpassar utvecklingen efter verksamhetens specifika förutsättningar och balanserar behovet av styrning av utvecklingen med tillit till arbetet, var relaterat till mer engagemang och mindre frustration bland medarbetarna.

Verksamhetstjänande ledarskap
Forskningen visar även att den psykosociala arbetsmiljön blev något bättre på de enheter som i högre grad implementerat processutveckling på ett Lean-inspirerat sätt. Särskilt stärktes inflytande, förutsägbarhet, erkänsla och hur man uppfattade ledarskapet. Dessutom minskade arbetstempot där det var högre grad av Lean-inspirerat arbetssätt.
Lotta Dellve och hennes forskarkollegor har listat en rad förhållanden som särskilt bidrar till en mer hållbar verksamhetsutveckling i sjukvården, vilket leder till bättre arbetsförhållanden för bland annat sjuksköterskor.
– Verksamhetsnära stöd som är verksamhetstjänande kan både öka engagemanget bland medarbetare och bidra till att utvecklingen utgår från befintliga behov, att man satsar på att förändra det som är angeläget och relevant. En tydlig och enkel visualisering av den förändring som ska genomföras leder till ökad förståelse och ökade möjligheter för varje individ att förstå sin roll i förändringsarbetet, säger hon.

Förändringarnas syfte
Att bygga socialt kapital med tillit och förtroende kan skapa mer engagemang och därmed vara ett framgångsrecept. Ett relationsinriktat ledarskap som skapar socialt kapital på arbetsplatsen bidrar ofta till en bättre arbetsmiljö och fungerande arbetsprocesser. Lotta Dellve anser även att ett delat ledarskap främjar förändringsarbetet.
– En anledning till att många sjuksköterskors bild av organisationsförändringar generellt sett är negativ är att förändringens målsättning och vision inte presenterats för dem på ett tydligt sätt. När man inte förstått vitsen med en förändring är risken stor att den istället motarbetas. Här har självklart chefen ett stort ansvar. Mest framgångsrik är en chef som jobbar nära den operativa verksamheten, vågar vara en förebild och verkligen ser till att utvecklingen blir meningsfull och relevant för vårdarbetet på enheten, säger Lotta Dellve.