Tematisk organisation utgår från patientens väg genom vården

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Ellen Gustavsson Segerhag, omvårdnadschef inom tema Hjärta och kärl och Anna Göjeryd Ulander, chef för strategisk styrning och stöd på Karolinska Universitetssjukhuset.
Ellen Gustavsson Segerhag, omvårdnadschef inom tema Hjärta och kärl och Anna Göjeryd Ulander, chef för strategisk styrning och stöd på Karolinska Universitetssjukhuset.
Under 2016 och 2017 implementerar Karolinska Universitetssjukhuset en ny verksamhetsmodell som indelas i teman och vårdövergripande funktioner. Den nya verksamhetsmodellen, som utgår från patientens väg genom vården, implementeras på hela Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.

– När vår nya sjukhusdirektör tillträdde identifierades tre övergripande utmaningar, däribland en ökad fragmentisering, vilket innebär att stuprör skapas mellan olika specialiteter och vårdgivare. Det leder till brist på helhetssyn i vården. Vi ser även stora skillnader i behandlingsmetoder och vårdresultat. För att kunna möta dessa utmaningar och ge den bästa vården genomför vi den tematiska organisationsförändringen, säger Anna Göjeryd Ulander, chef för strategisk styrning och stöd på Karolinska Universitetssjukhuset.
All verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att organiseras utifrån teman samt ett antal vårdövergripande funktioner. Ett av temavårdens främsta syfte är att placera patientens samlade behov i centrum samt att inkludera och skapa mervärde för patienten.

Smidigare patientflöden
– En målsättning är att de tematiska vårdteamen ska bidra till smidigare patientflöden där det tydligt framgår vem som har övergripande ansvar för respektive patient. Varje tema indelas i ett antal patientområden med tydlig gemensam vård-, forsknings- och utbildningslogik. Ett patientområde är i sin tur indelat i patientflöden, där patienterna med liknande diagnoser samlas, säger Ellen Gustavsson Segerhag, omvårdnadschef inom tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset.
Karolinska Universitetssjukhuset kommer alltså i framtiden att delas in i sju teman: Barn och kvinnosjukvård, Hjärta och kärl, Neuro, Cancer, Trauma och reparativ medicin, Inflammation och infektion samt Åldrande. De temaöverskridande funktionerna kommer att fungera som en gemensam resurs för samtliga teman. Bland de funktioner som planeras återfinns Hälsoprofessioner, Bild och funktion samt Karolinska Universitetslaboratoriet.

Samverkan mellan olika yrken
– Vi bygger upp den nya verksamhetsmodellen i samverkan med Karolinska Institutet, vilket innebär att kopplingen mellan vården och forskningen blir starkare än tidigare. Modellen ska även gynna samverkan eftersom olika yrkesgrupper och specialister samlas kring en patientgrupp. Det ska också bli lättare att följa upp resultatet av en behandling eller av patientens upplevelse av sin vård, säger Ellen Gustavsson Segerhag.
Den fysiska utformningen av Nya Karolinska i Solna, med sin rumsliga placering och närhet till viktiga funktioner som exempelvis intensivvård och operation, underlättar introduktionen av den temabaserade verksamhetsmodellen.

Nya möjligheter
– Vår nya verksamhetsmodell öppnar nya möjligheter för sjuksköterskor. Vi blir en stor vårdenhet för hela temat som delas på Solna och Huddinge. Då blir det bland annat lättare att fokusera på en specifik patientgrupp om man så önskar. Sjuksköterskor som vill lära sig hela bredden i ett visst tema har istället möjlighet att arbeta med samtliga patientkategorier inom temat. Vi har även introducerat en ny tjänst, omvårdnadsansvarig, som kommer att vara knuten till varje tema. Varje patientflöde har dessutom en ledningsgrupp bestående av ett interdisciplinärt team knutet till sig, där sjuksköterskerepresentanter alltid ingår, säger Ellen Gustavsson Segerhag.