Vidareutbildning viktigast för kliniska karriärmöjligheter

Publicerad 12 oktober 2016
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
68 procent av sjuksköterskorna anser att de inte har tillräckliga möjligheter att göra klinisk karriär. Vidareutbildning med finansiellt stöd, forskning, tydlig löneutveckling och att den befintliga kompetensen tas tillvara ökar möjligheterna.

I en undersökning från Framtidens Karriär – Sjuksköterska svarade 68% av ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige att de inte anser att det finns tillräckliga möjligheter till klinisk karriär. En naturlig följdfråga blev hur man anser att karriärmöjligheterna skulle kunna se ut. En majoritet framhöll vidareutbildning.

Vidareutbildning
Möjligheten att tillägna sig mer kunskap var entydigt den högst prioriterade faktorn för att skapa bättre karriärmöjligheter. Kompetensutveckling, internutbildning, praktisk och teoretisk utbildning, kortare eller längre kurser samt specialistutbildning. Förslagen varierade men en gemensam nämnare var vikten av finansiering. Allt från att arbetsgivaren ska betala vidareutbildningen till att kunna fortsätta arbeta parallellt med utbildningen. Många ville ha möjlighet att förkovra sig på arbetstid men menar att det inte alltid finns tid eller att personalstyrkan är tillräckligt stark för att ge utrymme för vidareutbildning.

Utbildning ska löna sig
Vidare tog flera sjuksköterskor upp lönen. Man poängterade att kompetensutveckling ska reflekteras i lönen. ”Givetvis lönepåslag så det lönar sig att satsa på utbildning” säger en person. Andra framhåller att lönen ska öka om man tar på sig fler arbetsuppgifter och större ansvar. Forskning är en fjärde aspekt för att göra karriär. Bättre villkor för att kunna forska samt uppmuntran och stöd efterfrågas.

Ta vara på kompetensen
Slutligen menar många att man bör rikta fokus på den kompetens som redan finns på avdelningarna. Många sjuksköterskor har erfarenheten och utbildningen för att kunna göra karriär där de befinner sig. En möjlighet som nämns är att ta fram ansvarsområden där man får spetskompetens. ”Det ska löna sig att stanna på samma arbetsplats och göra ett bra jobb” summerar den femte vanligast åsikten i undersökningen.

Det ökar möjligheterna
• Möjlighet till vidareutbildning
• Finansiellt stöd för vidareutbildning
• Positiv löneutveckling
• Bättre villkor för forskning
• Ta vara på befintlig kompetens