Läkarna efterfrågar fler sjuksköterskor till primärvården

Publicerad 27 januari 2017
Text: Hanna Engström
Viktigaste förslagen till utbyggnad och utveckling av primärvården:
1. Utökad bemanning, av sjuksköterskor, allmänspecialister och geriatriker
2. Bättre tillgänglighet för patienterna
3. Utbildning och strukturerad fortbildning
4. Norgemodellen
5. Allmänhetens förtroende för primärvården

9 av 10 av läkare anser att en utbyggnad och utveckling av primärvården är mycket viktig eller viktig för hälso- och sjukvården. De 6 av 10 läkare som anser att en utbyggnad och utveckling är mycket viktig fick följdfrågan ”Hur anser du att primärvården ska byggas ut och utvecklas?” Utökad bemanning av sjuksköterskor var ett av de vanligaste svaren.

En stor andel av läkarna anser att personalen måste utökas inom primärvården, såväl sjuksköterskor som distriktsläkare, allmänspecialister och geriatriker. I en pressad personalsituation betonar flera vikten av listningsstopp för att begränsa antalet patienter per läkare. Detta för att korta väntetiden och kunna garantera ett gott omhändertagande av patienten.

Utökad tillgänglighet
Näst efter att rekrytera fler till primärvården prioriteras tillgänglighet. Man framhåller utökade öppettider för att skapa en mottagning som är öppen när patienterna behöver den; ”Större tillgänglighet för patienten är nödvändig för ett fungerande system.” Bättre tillgänglighet inom primärvården kan också hjälpa till att avlasta andra instanser inom vården, såsom akuten.

Kompetens och fortbildning
På tredje plats kommer utbildning och strukturerad fortbildning. Några påpekar att kompetent personal är viktig för patientsäkerhet och effektivitet, andra menar att god kompetensutveckling ökar möjligheterna till bra rekrytering. Bättre resurser är ett frekvent önskemål, ofta kopplat till välutbildad personal.

Norska modellen efterfrågas
Hack i häl och på fjärde plats skulle läkarna vilja se mer av den så kallade norska modellen. Man pekar bland annat på möjligheten att göra direktinläggningar, öka bemanningstiden och därmed tillgängligheten. Enligt det norska systemet kan man lista sig hos enskilda läkare vilket också ger läkarna en möjlighet att påverka sin egen arbetsbelastning.

Allmänheten måste utbildas
Den femte vanligaste punkten är att allmänheten måste utbildas och få ett ökat förtroende för primärvården. Detta ställer dock krav på att man kan ta emot och behandla patienterna på rätt sätt. Någon säger: ”Den sviktande primärvården spiller över och håller på att knäcka akutmottagningarna.” Målet är att befolkningen ska lita på vårdcentralerna och att de kan söka sig dit initialt.

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.