Bra lön och ledarskap – viktigast för attraktiv arbetsgivare

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Janí Stjernström, avdelningsordförande i Vårdförbundet Västmanland, Johanna Holmström, specialistsjuksköterska i intensivvård på Västmanlands sjukhus i Västerås och Gudrun Berggren, HR-chef för Skånes universitetssjukvård.
Janí Stjernström, avdelningsordförande i Vårdförbundet Västmanland, Johanna Holmström, specialistsjuksköterska i intensivvård på Västmanlands sjukhus i Västerås och Gudrun Berggren, HR-chef för Skånes universitetssjukvård.

Bra lön, ledarskap, arbetstider, god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. Det är de fem mest avgörande faktorerna för en arbetsgivares attraktivitet inom hälso- och sjukvården enligt de sjuksköterskorna.

– De faktorer som rankas högst i undersökningen känns inte som någon överraskning. Lönen är självklart en brännhet fråga, men ett kompetent ledarskap är lika viktigt för många; i dagsläget styrs mycket inom vården uppifrån och ner. Rimliga arbetstider så våra medlemmar kan ha ett liv utanför jobbet är också en betydelsefull fråga, i synnerhet för sjuksköterskor som arbetar treskift, säger Janí Stjernström, avdelningsordförande i Vårdförbundet Västmanland och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse.

Arbetsglädje viktig
– En faktor som inte nämns i undersökningen men som många sjuksköterskor prioriterar är arbetsglädjen. Arbetsglädjen är helt avgörande för att kunna leverera i utsatta och komplexa vårdsituationer som präglas av etiska utmaningar. För att kunna känna arbetsglädje krävs en arbetsmiljö som ger tid för gemenskap och bekräftelse. Stress motverkar arbetsglädje, så här spelar även rätt bemanning en stor roll, säger Janí Stjernström.
Hon betraktar en god livslöneutveckling, hälsosam vårdmiljö och en ledning som utgår från en personcentrerad vård snarare än stuprörstänk som tre av de mest avgörande faktorerna för en attraktiv arbetsmiljö.
– För att sjuksköterskor ska kunna leverera högkvalitativ omvårdnad krävs att de själva är friska och mår bra, annars genererar sjukvårdens arbetsgivare sina egna patienter. Sjukskrivningar bland sjuksköterskor ökar i hela landet. Arbetsgivare bör betrakta arbetet med att ständigt bli attraktivare som en viktig framtidsinvestering, säger Janí Stjernström.

Vettigt heltidsmått
– Undersökningsresultatet överensstämmer med de faktorer jag och mina kollegor anser väger tyngst för en arbetsgivares attraktivitet. För oss som arbetar treskift är ett vettigt heltidsmått som är lägre än 38,25 timmar i veckan väsentligt för att vi ska orka arbeta heltid. Arbetsbelastning är generellt sett en fråga som vi rankar högt, säger Johanna Holmström, specialistsjuksköterska i intensivvård. Hon är sjuksköterska sedan 2008 och arbetar sedan 2011 på intensivvårdsavdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås.
Löneutveckling är förstås också viktig. På Johanna Holmströms klinik har många specialistsjuksköterskor med mellan tre och tio års yrkeserfarenhet sagt upp sig till följd av att de inte erbjuds någon attraktiv löneutveckling, vilket gör att erfarenhet och kompetens inte lönar sig.

Dyrare att rekrytera
– Att vara en attraktiv arbetsgivare bör vara en nyckelfråga för alla sjukvårdsarbetsgivare. När många sjuksköterskor säger upp sig förlorar de mycket värdefull kompetens som det tar tid att återfå. Det är dessutom dyrare att rekrytera och lära upp nya medarbetare eller att förlita sig på bemanningssjuksköterskor än att investera i att behålla befintliga medarbetare, säger Johanna Holmström.
– En faktor som spelar stor roll är att den högsta ledningen verkligen lyssnar på oss. Om den högsta sjukhusledningen skulle komma till vår avdelning för att träffa oss sjuksköterskor, öka sin förståelse för vår verklighet och våra förutsättningar och lyssna på våra önskemål så skulle det betyda mycket, säger Johanna Holmström.
– Jag känner igen resultatet från andra undersökningar, det är välkända faktorer som många sjuksköterskor brukar ranka högt. Rätt förutsättningar från början med en bra introduktion som ger trygghet i yrkesrollen samt att man känner sig rätt värderad av sin arbetsgivare är några av de viktigaste faktorerna, säger Gudrun Berggren, HRchef för Skånes universitetssjukvård.

Erfarenhet ska löna sig
Hon betonar vikten av att de sjuksköterskor som väljer att stanna och utvecklas på ett arbetsställe ska belönas för det i form av en attraktiv löneut- för attraktiv arbetsgivare veckling i relation till ökad kompetens och ökat ansvar.
– I dagsläget lägger många chefer mycket resurser på att rekrytera nya medarbetare eftersom personalomsättningen är hög och många sjuksköterskor byter jobb. För att bryta denna negativa spiral behöver vi fokusera mer på att behålla befintliga medarbetare och istället lägga mer tid på exempelvis omvårdnadsutveckling, säger Gudrun Berggren.

Närvarande chefer
Att ge första linjens chefer goda förutsättningar att vara synliga för medarbetarna och närvarande i vardagen är en åtgärd, som enligt Gudrun Berggren kan öka arbetsgivares attraktivitet. Även om lön alltid är en aktuell fråga så betraktar hon även arbetsgemenskap och möjlighet till kompetensutveckling som lika viktiga attraktivitetsfaktorer.
– För universitetssjukhusens del handlar utmaningen även om att attrahera rätt medarbetare för att kunna fullfölja sitt uppdrag inom högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Universitetssjukvården behöver bli bättre på att marknadsföra sig som stora arbetsgivare med många utvecklingsvägar för sjuksköterskor, säger Gudrun Berggren.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom hälso- och sjukvården?

1. Bra lön/löneutveckling
2. Bra ledarskap/arbetsledning
3. Bra schemaläggning/arbetstider
4. Möjligheter till kompetensutveckling/vidareutbildning
5. Bra arbetsmiljö
6. Bra team/arbetskamrater
7. Rimlig arbetsbelastning
8. Rimlig bemanning
9. Möjlighet att påverka din arbetssituation
10. Tid till reflektion/återhämtning
11. Bra utvecklingsmöjligheter
12. En trygg och säker arbetsplats
13. Mer tid för patienterna
14. Låg personalomsättning
15. Inte behöva arbeta övertid
16. Möjlighet att arbeta med forskning
17. Annat

Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 16-20 februari 2018.