Förbättring av sjukvården

Sjuksköterskor fyller nyckelroll i sjukvårdens innovationsarbete

Publicerad 1 april 2020
Text: Annika Wihlborg
Magnus Kristiansson, sjuksköterska och projektledare och Susanne Dahlberg, sjuksköterska och enhetschef på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.
Magnus Kristiansson, sjuksköterska och projektledare och Susanne Dahlberg, sjuksköterska och enhetschef på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Fler multisjuka patienter i kombination med ökade krav på delaktighet och tillgänglighet från patienternas sida ökar behovet av innovationer i sjukvården. Sjuksköterskor har ofta god kontakt med såväl patienter som många olika yrkeskategorier och fyller därmed en nyckelroll i sjukvårdens innovationsarbete.

– Sjuksköterskor fungerar många gånger som spindeln i nätet. De är vana vid att koordinera patienter och olika sjukvårdsprofessioner i sitt dagliga arbete och har dessutom ofta ett genuint intresse av att utveckla och kontinuerligt förbättra sjukvården. De fyller en helt avgörande funktion i sjukvårdens innovationsarbete, säger Susanne Dahlberg, sjuksköterska och enhetschef på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Identifierar förbättringar
Hon möter många sjuksköterskor med konkreta förslag på hur allt från patientflöden till patientens miljö ute på avdelningarna kan förbättras med hjälp av olika innovationer. Sjuksköterskans helhetsperspektiv gör att de ofta identifierar förbättrings- och utvecklingsmöjligheter i sitt dagliga arbete.
Via Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen har bland annat digitala verktyg som underlättar kommunikationen med patienter före och efter operation utvecklats. Andra projekt har fokuserat på att utveckla VR- och AR-glasögon som på olika sätt ska kunna tillföra mervärde för patienter och vårdpersonal.

Samverkan över professionsgränserna är bland det viktigaste för att lyckas med ett innovationsprojekt.

Samverkan
– Samverkan över professionsgränserna är bland det viktigaste för att lyckas med ett innovationsprojekt. Att få stöd från sin chef och sin organisation är ytterligare en framgångsfaktor. Sjuksköterskors intresse för innovationsarbete är generellt sett stort. Jag är övertygad om att de arbetsgivare som kan erbjuda sjuksköterskor möjligheten att ägna sig åt innovations- och utvecklingsarbete på deltid stärker sin attraktionskraft, säger Magnus Kristiansson, sjuksköterska och projektledare på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.
– Allt fler ledare i sjukvården börjar inse att de bästa förbättringsförslagen ofta kommer från medarbetare som dagligen befinner sig ute i verksamheten. Många sjuksköterskor identifierar nya arbetssätt, lösningar och innovationer som verkligen kan förbättra sjukvården, säger Maria Cederblad Tunebjer, disputerad sjuksköterska och chef för Region Uppsala Innovation.

Beroende av chefsstöd
Hon betonar att en innovation i sjukvården inte nödvändigtvis behöver vara en fysisk produkt. Det kan även handla om smarta lösningar för effektivare patientflöden eller små rutinförändringar som kan göra stor skillnad för många patienter.
– Sjuksköterskor följer ofta patienten genom hela vårdkedjan. De har ett övergripande perspektiv som är en stor tillgång i innovationsarbetet. Det finns en stor innovationsvilja bland sjuksköterskor, men de är beroende av chefsstöd för att kunna ta sina innovationer och förslag vidare till nästa steg, säger Maria Cederblad Tunebjer.

Innovationsvänlig kultur
– Vårdpersonalens innovationer kommer att fylla en allt viktigare funktion i framtidens hälso- och sjukvård. Redan nu uppmärksammar såväl regering som regionpolitiker i ökad utsträckning innovationernas betydelse. Ett modigt ledarskap på alla nivåer är en förutsättning för att skapa ett bra innovationsklimat som uppmuntrar och välkomnar medarbetares förbättringsförslag. Arbetsgivare som lyckas skapa en innovationsvänlig kultur ökar också förutsättningarna för att få sjuksköterskorna att stanna, säger Maria Cederblad Tunebjer.

Maria Cederblad Tunebjer, disputerad sjuksköterska och chef för Region Uppsala Innovation. Foto: Johan Alp