Magnetmodellen

Jämställer omvårdnadskompetens med medicinsk kompetens

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg

Magnetmodellen är en organisationsmodell för sjukvården som utarbetades i USA på åttiotalet. Magnetmodellen jämställer omvårdnadskompetensen med den medicinska kompetensen. På så sätt skapas förutsättningar för interprofessionella team att arbeta tillsammans, med patienten och närstående som medskapare av vården.

Sandra Månsson, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

– Det finns mycket evidens kring Magnetmodellen eftersom den tillämpats så länge i USA. Forskning visar att magnetsjukhusens resultat vad gäller patientsäkerhet, vårdkvalitet och sjuksköterskornas arbetsmiljö överlag är bättre jämfört med andra sjukhus. Patienter som vårdas på magnetsjukhus har en lägre dödlighet, färre fallolyckor, färre trycksår och färre vårdrelaterade infektioner, säger Sandra Månsson, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.
Hon ledde arbetet med ett projekt baserat på Magnetmodellen i sin tidigare roll som omvårdnadsansvarig på PMI i Solna på Karolinska universitetssjukhuset. Projektgruppen med deltagare inom en enhet som arbetar med postoperativ vård och smärtvård fokuserade på ungefär hälften av modellens fjorton dragningskrafter. Under ett år gjordes inventeringar, intervjuer och analyser av bland annat kvalitetsutveckling, kvalitetsindikatorer för omvårdnad, sjuksköterskans autonomi, samverkan i team och ledarskap. Projektet ledde bland annat till identifiering av befintliga resurser, områden i behov av utveckling och flera förbättringsarbeten.

Gynnar många
– Cheferna fick ökad kunskap om hur modellen fungerar, och insåg hur viktiga de som ledare är för vårdkvalitet och vårdutveckling. Det blev en ögonöppnare för vad vi hade och vad vi saknade. Magnetmodellen innebär arbetssätt och förhållningssätt som gynnar såväl professionerna som patienterna och organisationen, säger Sandra Månsson.
Forskning visar att sjuksköterskor på magnetsjukhus har en högre genomsnittlig utbildningsnivå och en högre intention att stanna kvar på sin arbetsplats.
– Magnetmodellen värnar om vårdkvalitet och omvårdnadskompetens. För att uppnå goda resultat krävs att chefer på alla nivåer inser sin betydelse för kvalitetsutveckling, förbättringsarbete och evidensbaserade arbetssätt och att de skapar förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling, säger Sandra Månsson.

”Patientsäkerhet, vårdkvalitet och sjuksköterskornas arbetsmiljö är överlag bättre.”

Tre svenska sjukhus
I höst startas multicenterstudien Magnet for Europe, där ett sextiotal amerikanska Magnetcertifierade sjukhus blir faddrar till varsitt europeiskt sjukhus som inför modellen.
Tre svenska sjukhus ingår i den storskaliga och långsiktiga satsningen.
– Magnet for Europe ger oss en möjlighet att samla evidens kring modellen och dess påverkan på patienter, personal och organisation utifrån europeiska förutsättningar. Det känns extra härligt att detta sker 2020, under sjuksköterskornas och barnmorskornas år, avslutar Sandra Månsson.

Magnetmodellen

Magnetmodellen är en organisationsmodell som lanserades i sjukvården i USA på åttiotalet. Magnetmodellen består av fjorton ”magnetiska dragningskrafter”. Organisationer som tillämpar magnetmodellen är platta och har ett decentraliserat beslutsfattande. Omvårdnadskompetensen har en stark och tydlig representation och sjuksköterskor finns representerade i sjukhusledningen. Magnetmodellen karakteriseras också av excellens i utfört omvårdnadsarbete, att sjuksköterskors kompetens tillvaratas fullt ut och att medarbetarna stöds i sin personliga och professionella utveckling.