Omvårdnadskompetens

Jämställ de båda kompetenserna

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Marianne Sjöberg

Vården har allt att vinna på att jämställa kompetenserna i omvårdnad och medicin. Den ena klarar sig inte utan den andra. Fler hälsoaspekter skulle tillgodoses och viktig kompetens behållas och utvecklas.

3 av 4 sjuksköterskor anser att kvaliteten inom sjukvården skulle förbättras om man jämställde omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens. Här följer deras svar på varför.

Ger större helhetssyn
De båda områdena går parallellt och bildar ett team kring patienten. Båda är lika viktiga och påverkar arbetet med patienten. Sjuksköterskor och läkare är också beroende av varandra. De har olika perspektiv och ser olika behov hos patienten. En jämställd arbetsplats där allas kompetens tas till vara fungerar alltid bättre.
En personcentrerad vård där båda kompetenserna samarbetar ger vinster för patient, närstående och sjukvård. Det blir en helhetssyn kring patienten med en sammanhållen vårdkedja.

Lika värde ger mindre hierarki
Ett jämställt, icke hierarkiskt arbetslag gynnar alla inom vården. Lägstanivån på den sammanlagda sjukvården skulle höjas. Att jämställa kompetenserna ger också förutsättningar för högre lön och bättre arbetsvillkor för omvårdnadspersonalen.

Patientsäkerheten ökar
Patienten skulle känna sig mer omhändertagen med kunnig personal omkring sig. Det leder till kortare beslutsvägar vilket i sin tur kan minska både lidande och antalet vårddygn. Det blir både patientsäkert och ekonomiskt.
Det är viktigt att behålla kompetensen inom sjukvården. Med högre status på omvårdnad minskar personalomsättningen, då motivationen och glädjen gör att fler väljer att stanna kvar i yrket. Man får en sporre att utveckla sitt arbete samtidigt som det känns uppskattat och viktigt.

Hur skulle kvaliteten inom sjukvården påverkas om omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens skulle jämställas? Den skulle…

Varför kvaliteten förbättras:
1. Bättre samarbete
2. Helhetssyn
3. Personcentrerad vård
4. Mindre hierarki
5. Patientsäkerhet
6. Bättre lön och arbetsvillkor
7. Högre status på omvårdnad
8. Behållen kompetens
9. Mer motivation och arbetsglädje
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.