Framtidens äldreomsorg

Sjuksköterskor bör leda äldreomsorgen

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg
Cajsa Åkerholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eskilstuna kommun och Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Framtidens äldreomsorg står inför demografiska utmaningar i form av en växande åldrande befolkning och personalbrist. Samtidigt befinner sig äldreomsorgen i en spännande utvecklingsfas där välfärdsteknik underlättar vardagen för såväl personal som brukare.

Allt mer äldreomsorg kommer dessutom att äga rum i brukarens hemmiljö i framtiden.
– Medellivslängden ökar, så fler lever längre med kroniska sjukdomar och komplexa sjukdomstillstånd. Samtidigt sker en förskjutning från sjukhusvård till primärvård. Ett viktigt skifte i äldreomsorgen är också att allt mer omsorg och sjukvård kommer att bedrivas i hemmet framöver, säger Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.
– Framtidens äldreomsorg behöver arbeta betydligt mer hälsopreventivt. Där fyller sjuksköterskor en nyckelfunktion med sin gedigna kompetens inom hälsopreventivt arbete. Det är också viktigt att den kommunala äldreomsorgen kontinuerligt analyserar demografi och ohälsotal för att kunna förutse de framtida behoven av äldreomsorg och rusta sig för dem, säger Cajsa Åkerholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eskilstuna kommun. Hon har tidigare även arbetat som distriktssköterska och hälso- och sjukvårdsstrateg i Västerås stad.

Leda och organisera
Sjuksköterskor är äldreomsorgens omvårdnadsspecialister och är även utbildade i att leda omvårdnadsarbete.
– Sjuksköterskor behöver ta ett kliv framåt i äldreomsorgen genom att komplettera sin konsulterande roll med en mer handgriplig omvårdnadsbaserad ledarstil. Genom att låta fler sjuksköterskor ta ett kliv framåt i äldreomsorgen kan arbetsgivare verkligen dra nytta av sjuksköterskans samlade kompetens. Sjuksköterskor har även rätt kompetensprofil för att leda och organisera äldreomsorgens allt viktigare hälsopreventiva arbete i samverkan med andra professioner, exempelvis beteendevetare och fysioterapeuter, säger Cajsa Åkerholm.
– Äldreomsorgen har uppmärksammats mycket och intresset för vårdutbildningar har ökat i samband med coronapandemin. Äldreomsorgen bör använda den här möjligheten till att öka kunskapen kring vad det innebär att arbeta som sjuksköterska i äldreomsorgsverksamhet. Framtidens äldreomsorg kommer att präglas av intensiv utveckling, inte minst med tanke på den välfärdsteknik som kommer att införas i verksamheten, säger Christine Gustafsson.

”Framtidens äldreomsorg behöver arbeta betydligt mer hälsopreventivt.”

Involvera i omvårdnadsarbetet
– Äldreomsorgen kan stärka sin attraktivitet gentemot sjuksköterskor genom att involvera dem mer i det dagliga omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskors viktiga rådgivande och delegerande roll i äldreomsorgen bör bevaras, men genom att även använda dem mer i det handgripliga omvårdnadsarbetet så kan arbetsgivare nyttja mer av sjuksköterskans grundkompetens, säger Cajsa Åkerholm.
Hon anser att det delade huvudmannaskapet mellan kommuner och regioner bör ses över och att all primärvård, såväl kommunal omsorg som vårdcentralsverksamhet, bör samlas under samma huvudman.
– Det kan förebygga flaskhalsar i samband med övergångarna mellan olika vårdgivare. I framtidens äldre­omsorg behöver vi släppa dia­gnos­fokuseringen och istället skapa förutsättningar för ett gott liv, oavsett eventuella diagnoser eller funktionsnedsättningar. Det gör att fler äldre kan klara sig själva så långt som möjligt, säger Cajsa Åkerholm.