Hot och våld ökar

Kartlägger hot och våld på jobbet

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hot och våld på jobbet är ett ständigt aktuellt ämne i sjukvården. Många sjuksköterskor är tåliga och undviker att anmäla mindre incidenter. Det är viktigt att det finns en handlingsplan som förebygger och hanterar dagligt hot och våld. Om det normaliseras riskerar det att utvecklas till ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Jenny Jakobsson, biträdande lektor i vårdvetenskap vid Malmö universitet.

– Andelen patienter som blir aggressiva eller hotfulla på grund av sin sjukdom, exempelvis demens, är relativt konstant. Det som däremot ökat i takt med att samhället på senare år hårdnat är hot och våld från patienter och närstående i alla delar av vårdkedjan. Ofta används det som ett sätt att försöka skaffa sig fördelar, säger Jenny Jakobsson, biträdande lektor i vårdvetenskap vid Malmö universitet. Hon är disputerad specialistsjuksköterska i kirurgi, har arbetat länge inom kirurgin och forskar nu på förekomsten av hot och våld på kirurgiska vårdavdelningar.
Jenny Jakobsson betonar att arbetet med att förbygga och hantera hot och våld på jobbet är ett arbetsmiljöansvar, vilket innebär att det är en ledningsfråga.
– Sjuksköterskor är inte utbildade i konflikthantering eller försvarsteknik, det ingår inte i vårt uppdrag. Arbetsgivare behöver utarbeta strategier och handlingsplaner som både förebygger och gör oss redo att hantera hot och våld när det förekommer, säger hon.

”Begreppet hot och våld behöver breddas till att även omfatta kränkningar.”

Skapa kunskapspaket
Forskning visar att vårdpersonal avstår från att anmäla incidenter eftersom de ofta normaliseras och blir en del av vardagen. Många tänker att hot och våld ingår i jobbet. Det innebär i förlängningen en försämrad arbetsmiljö.
– Tidigare forskning har ofta fokuserat på akutsjukvården och psykiatrin. Min målsättning är att kartlägga förekomsten av hot och våld i den somatiska vården med inriktning mot kirurgi och även analysera chefernas arbete för att förebygga och hantera hot och våld på arbetsplatsen, säger Jenny Jakobsson.
Målet med forskningsprojektet är att skapa ett kunskapspaket om hot och våld som chefer kan använda sig av. Forskarna kommer även att ta fram allmänna rekommendationer samt åtgärdsförslag.

Ignorera inte mindre händelser
Jenny Jakobssons råd till verksamhetsansvariga är att analysera i vilka situationer hot och våld förekommer i den egna verksamheten. Ignorera inte mindre händelser, för när de sker upprepade gånger utvecklas de snabbt till ett arbetsmiljöproblem.
– De flesta sjukhus har en handlingsplan för hur man ska gå till väga om man blir attackerad av en våldsam patient. De händelserna är dock sällsynta. Däremot saknas ofta handlingsplaner för vardagligt hot och våld som kan ha stor inverkan på den enskilda sjuksköterskan. Sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet är särskilt utsatta. Samtidigt behöver begreppet hot och våld breddas till att även omfatta kränkningar, vilket är vanligt förekommande i sjukvården, säger Jenny Jakobsson.