Kvinnofridslinjen

Samtal i fokus på Kvinnofridslinjen

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Adrianna Pavlica
Den tidigare barnmorskan Åsa Witkowski arbetar på Kvinnofridslinjen.

Som sjuksköterska på Kvinnofridslinjen har man delvis andra utmaningar än i övriga verksamheter: här är samtalet i fokus.
– Det är viktigt att öppna upp för frågor men också viktigt att lyssna på svaret, så att man inte är alltför snabb med åtgärderna utan tar sig tid att lyssna på vad patienten berättar, säger barnmorskan och verksamhetschefen Åsa Witkowski.

Åsa Witkowski är sedan 2004 verksamhetschef för Nationellt centrum för kvinnofrid, som också driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen dit våldsutsatta kvinnor och anhöriga kan ringa. Där arbetar sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer. Åsa Witkowski har tidigare varit verksam som barnmorska.
– Det är en del av kvinnohälsan och en viktig jämställdhetsfråga att kunna ge stöd till våldsutsatta kvinnor. Det finns med i den etiska koden för barnmorskor att man ska identifiera den här typen av faktorer i en kvinnas liv, säger hon.

”Det är en viktig jämställdhetsfråga att kunna ge stöd till våldsutsatta kvinnor.”

Motiverande samtal
Sjuksköterskor och barnmorskor anser hon är väl lämpade för uppdraget att tala med kvinnor som ringer in.
– Vi är vana vid att ha en nära kontakt med patienterna och prata om många ämnen som finns i olika skeden. Sjuksköterskor har en viktig funktion som lyssnare och stödjare och har också en pedagogisk och informativ roll när man ska hjälpa och vägleda någon, oavsett om man är på vårdcentralen eller på Kvinnofridslinjen, säger Åsa Witkowski.
Hon och hennes kolleger arbetar med MI, motiverande samtal.
– Vi speglar kvinnan så att hon själv känner att hon är delaktig i att se vad man kan göra för att förändra. Det är särskilt viktigt när kvinnan minimerats och isolerats och förlorat sin självkänsla, vi arbetar mycket med att stärka kvinnan.

Viktiga och läkande
På Kvinnofridslinjen är kravet att medarbetare ska ha minst fem års yrkeserfarenhet.
– Man ska vara van vid att prata med olika människor med olika perspektiv och frågeställningar. Oavsett vad man arbetar med inom vården så möter sjuksköterskor människor i kris, och har man träffat sådana patienter lägger det grunden till att vara en bra lyssnare.
För de sjuksköterskor som aktivt vill förbättra sin samtalskompetens rekommenderar Åsa Witkowski kurser i just motiverande samtal.
– Man kan träna sig i det – många regioner erbjuder kurser. Och man kan till exempel prata med patienter om enklare saker, som levnadsvanor. Det är viktigt att låta patienter berätta och fånga och spegla det man får till sig. Samtal inom vården är otroligt viktiga och läkande.