Akuta situationer

Sjuksköterskor behöver mer akutkompetens

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Enligt en ny avhandling saknar nyutexaminerade sjuksköterskor tillräckligt med kompetens att hantera akuta situationer.
– Studenter måste få större chans att få med sig den typen av erfarenheter från sin VFU, och lärosätena behöver därför satsa mer på simulering, säger universitetslektorn Anders Sterner.

Anders Sterner vid Högskolan i Borås har undersökt sjuksköterskors akutkompetens.

Anders Sterner vid Högskolan i Borås har gjort flera studier om nyutexaminerade sjuksköterskors förmåga gällande akuta situationer. I en enkät svarade 35 procent att de inte deltagit i någon akut situation under sin utbildning.
– Det är en problematiskt hög siffra. Vi behöver ha en utbildning som ser till att sjuksköterskor har handlingsberedskap för och erfarenhet från akuta situationer; det är en stor del av yrket. Till syvende och sist handlar det om patientsäkerhet, säger han.
I intervjustudien som också gjordes beskrev många nyutexaminerade negativa upplevelser av akuta situationer.
– De har påverkats väldigt starkt, där vissa har fått panik eller skakat av adrenalin i timmar efteråt, säger Anders Sterner.

Simulering en lösning
Enligt honom visar intervjuerna hur viktigt det är att ha viss erfarenhet av akuta situationer, och att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) måste erbjuda de möjligheterna.
– Man behöver inte alltid vara i händelsernas centrum, utan det kan räcka att man få se hur omhändertagandet går till. Om en patient blir septisk på VFU:n kan man inte tänka att studenten får lära sig det ”sedan”, för man kan inte veta om studenten får en sådan möjlighet igen under utbildningen.
Anders Sterners lösning på problemet är mer simulering på sjuksköterskeprogrammet.
– Det är svårt att garantera verkliga erfarenheter, och därför är övningar med simulering viktigt. De ger en typ av erfarenhet även om de är fiktiva. Man får något att bygga sitt handlande på och knyta an åtgärder kring, säger han.

”Vi behöver ha en utbildning som ser till att sjuksköterskor har handlingsberedskap för och erfarenhet från akuta situationer.”

Minska glappet
Förutom patientsäkerhet handlar det också om sjuksköterskans välmående.
– Vi vet att många nyutexaminerade inte mår bra och funderar på att byta yrke, men ju bättre förberedd man är på att hantera utmaningarna desto större är sannolikheten att man trivs. Många upplever att det finns ett glapp mellan utbildningen och vårdverksamheten och det glappet måste vi minska, säger Anders Sterner.