Akuta åtgärder

De mest akuta frågorna inom sjukvården

Publicerad 5 april 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

När sjuksköterskorna tillfrågas om vad som är mest akut att lösa inom hälso- och sjukvården svarar många att det är arbetsmiljö, löner, och att få personalen att stanna.

Fler hundra sjuksköterskor har i vår enkätundersökning svarat på frågan Vilken är den mest akuta frågan som måste åtgärdas inom hälso- och sjukvården omgående? Mönstret är tydligt: lön, arbetsmiljö och bemanningsfrågor är de ständigt återkommande svaren.
Många sjuksköterskor nämner en höjd lön som en akut faktor. Det handlar både om höjd grundlön och en bättre löneutveckling. Vissa påtalar också att lönekonkurrens med privata vårdgivare behöver upphöra.

”Många nämner en höjd lön som en akut faktor. Det handlar både om att ha en höjd grundlön och en bättre löneutveckling.”

Ska skilja i lön
Och just lönefrågorna, och att lönerna är högre hos bemanningssjuksköterskor, är något som påverkar det som många i enkäten också nämnt: bemanningsfrågor. Det handlar dels om att locka ny personal, men framför allt om att få sjuksköterskor att stanna i yrket och på sin arbetsplats, och inte gå vidare till bemannings- och konsultföretag. Vissa ser också att det är problem med att få sjuksköterskor att jobba inom slutenvården eftersom kommunen betalar bättre. Det förekommer också kommentarer om att det måste skilja mer i lön mellan nyfärdiga och mer seniora sjuksköterskor, och att de som stannar kvar länge på en arbetsplats och är trogna i stället för att hoppa runt för att höja sin lön bör premieras med lönetillskott.

Fel med deltid
Arbetsmiljö är en stor fråga som många nämner, och där det främst handlar om bra schemaläggning så att det går ihop med privatlivet och behovet av återhämtning. Ett antal skriver att det är fel att så många ska behöva gå ner till deltid för att orka. Flera påpekar att det i förlängningen handlar om patientsäkerhet att ha utvilade sjuksköterskor som orkar.
Andra frågor som kommit upp i enkäten är vårdplatsbristen, kompetensutveckling, kontinuitet, ledning och styrning, att rätt personal arbetar med rätt saker, minska administrationsbördan, säkerställd semester, antalet patienter per sjuksköterska, brist på tid för patienterna och att fördela befintliga resurser smartare.

De mest akuta frågorna som måste åtgärdas:

• Lön
• Arbetsmiljö
• Schemaläggning
• Bemanning
• Vårdplatsbristen

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 18 – 22 mars 2022. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.