Chef- och ledarskap

Bra ledarskap får sjuksköterskor att stanna

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Karin Allander
Marianne Törner, forskare inom arbets- och miljömedicin på Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin. Foto: Karin Allander

Vårdenhetschefer har en central roll för att sjuksköterskor ska trivas på jobbet och vilja stanna kvar i sin anställning. Cheferna behöver ha kontor på plats, vara synliga i verksamheten och ha en rimlig administrativ arbetsbörda.

Det visar en forskningsrapport från Sahlgrenska Akademin, där 140 vårdenhetschefer och 1 800 sjuksköterskor djupintervjuats.
En viktig slutsats är att sjuksköterskor som känner att organisationen bryr sig om och uppskattar dem är mindre stressade, mer effektiva, upplever jobbet som mer meningsfullt och är mindre benägna att byta jobb. Det ger i sin tur positiva effekter som bättre teamarbete och ökad patientsäkerhet.
– Vårdenhetscheferna är centrala för att sjuksköterskorna ska uppleva ett bra organisatoriskt stöd. Deras närvaro och tillgänglighet för sin personal är extremt viktig, säger Marianne Törner, forskare inom arbets- och miljömedicin på Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin.

”Vårdenhetscheferna är centrala för att sjuksköterskorna ska uppleva ett bra organisatoriskt stöd.”

Rätt stöd ger vidare effekter
För att vårdenhetschefer ska fungera bra behöver de ha kontor på sin vårdenhet, hög närvaro och synlighet i verksamheten, påverkansmöjligheter och stöd uppifrån, rimlig administrativ arbetsbörda, och kontakt med en och samma HR-expert över längre tid.
– Ett bra stöd ger vidare effekter. Det påverkar sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö positivt, vilket i sin tur bidrar till ökad effektivitet och patientsäkerhet. Det är viktigt att det finns en ideologisk samsyn om vårduppdraget i hela organisationen. Det innebär att man är överens om att patienternas behov är överordnade, snarare än att hålla nere kötider eller att utföra tvingande administrativa uppgifter, säger Marianne Törner.

Sofi Andersson Stavridis, avdelningschef på Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus.

En bra chef förmedlar trygghet
– Ett bra ledarskap ger medarbetarna en organisatorisk trygghet och tillhörighet. Det är till stor del chefen som skapar förutsättningarna för att medarbetarna ska trivas på jobbet. Sjukvård är dessutom ofta en komplex verksamhet som behöver ett välfungerande teamarbete, såväl inom som mellan professioner. Chefen är viktig för att tydliggöra varje medarbetares roll i teamet, säger Sofi Andersson Stavridis, avdelningschef på Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus. Hon är barnsjuksköterska och har haft flera olika chefsroller.
Hon anser att första linjens chef fyller en nyckelfunktion för att sjuksköterskor ska trivas och vilja stanna kvar på sin arbetsplats.
– En bra första linjens chef bör vara förtroendeingivande, fokusera på att skapa struktur, förutsägbarhet och ordning och reda. Tillgänglighet är också viktigt, så chefen ska vara beredd att finnas med ute i verksamheten. De fyller också en viktig funktion i att främja ett sunt dialogklimat genom att reda ut konflikter på ett tidigt stadium och våga hantera krävande situationer, säger Sofi Andersson Stavridis.

Lägg ribban på rätt nivå
När det gäller att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer påminner Sofi Andersson Stavridis om att chefen själv har det största ansvaret för att avgöra var de lägger ribban för sitt eget ledarskap.
– Det handlar om att göra kontinuerliga prioriteringar och att våga välja bort arbetsuppgifter som gör mindre nytta. Ibland är det nyttigt att nöja sig med att prestera ”Good enough”. Förutsättningar för att göra ett bra jobb är kontinuerlig tillgång till stödfunktioner som HR och controller, säger hon.

Anna Ask, enhetschef för hemsjukvården i Bengtsfors kommun.

Chefer med operativ erfarenhet
– Ledarskapet fyller en jätteviktig roll för att attrahera och behålla sjuksköterskor i en verksamhet. Det är viktigt att cheferna har en egen operativ erfarenhet från den verksamhet de leder. Det är också av största vikt att de är lojala mot såväl medarbetarna som verksamhetsledningen. Som chef befinner man sig ju ofta i ett mellanläge mellan dessa två kategorier, säger Anna Ask, enhetschef för hemsjukvården i Bengtsfors kommun. Hon är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och anestesi och arbetade i många år i regional regi innan hon tillträdde sin nuvarande chefsroll.

”Det är viktigt att cheferna har en egen operativ erfarenhet från den verksamhet de leder.”

Hantera problem direkt
Hon anser att första linjens chefer bör vara stödjande och betrakta sina medarbetare utifrån ett holistiskt perspektiv, till exempel erbjuda dem extra stöd i perioder när medarbetarnas privatliv är tufft och krävande.
– Betydelsefulla uppgifter för första linjens chefer är att få varje medarbetare att känna sig sedd, och att finnas tillgänglig när det behövs som mest. Ytterligare en framgångsfaktor är att omgående ta tag i eventuella problem som dyker upp. Sjuksköterskorna ska uppleva att deras närmaste chef finns där för att ge dem rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Tillräckligt stöd från stabsfunktioner som ekonomi och HR är också en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb, avslutar Anna Ask.