Sjukvårdens situation

Krafttag för att förbättra sjukvården

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

Situationen i sjukvården är mer krisartad än någonsin. Vårdköerna fortsätter att växa, vårdskadorna blir fler och antalet långtidssjukskrivna sjuksköterskor ökar. Det allvarligaste problemet är att alltför många sjuksköterskor saknar tillräckligt många kollegor. Nu krävs fler sjuksköterskor med rätt kompetens på rätt plats i sjukvården.

På många håll är bristen på erfarna sjuksköterskekollegor påtaglig, vilket innebär att nyutexaminerade sjuksköterskor inte får tillgång till det stöd och den yrkesintroduktion de behöver. Det leder i sin tur till att allt fler relativt nyutexaminerade sjuksköterskor redan efter ett par år överväger att lämna yrket.

Förbättra arbetsmiljön
– Nära 14 000 sjuksköterskor har valt att lämna hälso- och sjukvården. Utöver de som lämnat sektorn så säger andra upp sina anställningar i region eller kommun för att i stället börja arbeta som bemanningssköterska. Just kompetensförsörjningen i sjukvården är politikernas enskilt största utmaning, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.
Hon påpekar samtidigt att det finns en avsevärd förbättringspotential vad gäller sjuksköterskornas arbetsmiljö och villkor. Att arbeta så mycket övertid att det utslaget på ett år resulterar i sex dagars arbetsvecka, att ständigt förväntas vara nåbar eller att verka i en arbetsmiljö där varje enskild sjuksköterska tvingas ansvara för allt fler patienter är inte långsiktigt hållbart.

”Just kompetensförsörjningen i sjukvården är politikernas enskilt största utmaning.”

Tillsätt kriskommission
Vårdförbundet driver, tillsammans med bland andra Sveriges Läkarförbund, frågan om att tillsätta en kriskommission i svensk sjukvård. Syftet är att få regeringen att placera frågan om arbetsmiljön i vården högre upp på agendan och att få ett slut på försämringen av arbetsmiljön.
– Den förra regeringen var inte intresserade av att initiera någon kriskommission. Nu hoppas vi i stället på ett större intresse från den tillträdande regeringen. Ett antal statliga utredningar har genomförts, men nu är det hög tid att börja agera. Den goda och nära vården behöver förverkligas och samtidigt måste vi kunna säkerställa tillgången till intensivvårdsplatser och annan specialiserad vård, säger Sineva Ribeiro.

Kompetensförsörjningen
Hon efterlyser en mer samordnad styrning av sjukvårdens digitala infrastruktur och en ökad sjuksköterskerepresentation på samtliga ledningsnivåer.
– Ett åttiotal av Sveriges 290 kommuner kan i dagsläget inte fullfölja sitt uppdrag och erbjuda hela den sjukvård de är skyldiga att erbjuda sina medborgare. Det är uppenbart att regionerna och kommunerna inte klarar av att ta ett samlat ansvar för kompetensförsörjningen. Vi vill därför se en statlig styrning och samordning av sjukvårdens kompetensförsörjning, säger Sineva Ribeiro.

Värdera omvårdnadskompetens
Hon önskar att den tillträdande regeringen erbjuder sjuksköterskor rätt förutsättningar att ge en god och säker vård, vilket inkluderar hälsoförebyggande insatser.
– Det är också viktigt att omvårdnadskompetens värderas rätt så fler vill stanna i yrket. Tydliga karriärvägar och löneutveckling är andra betydelsefulla komponenter för att få fler att vilja satsa på en långsiktig sjuksköterskekarriär, säger Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiros viktigaste åtgärder

• Fler sjuksköterskor i kommunal regi. Det är en förutsättning för att kommunerna ska kunna hantera vården av multisjuka äldre och den växande gruppen överlevare efter allvarliga sjukdomar. Det är med andra ord av största vikt att kommunernas omvårdnadskompetens stärks.

• Fler sjuksköterskor med rätt kompetens på rätt plats. Många politiker talar om att det behövs fler händer i vården, vilket inte stämmer. Det som behövs för att kunna leverera en trygg och säker vård är rätt sjuksköterskekompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.

• Sjuksköterskornas arbetsmiljö och löneutveckling måste åtgärdas. Konkurrenskraftiga och jämställda löner, en god löneutveckling under hela yrkeslivet och en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskor orkar arbeta ett helt yrkesliv är avgörande faktorer för en förbättrad situation i svensk sjukvård.