Bryta negativ spiral

Långsiktiga investeringar krävs

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg
Rebecca Selberg, forskare vid Skånes universitetssjukhus.

En forskargrupp vid Lunds universitet har kartlagt orsakerna till att så många sjuksköterskor säger upp sig. Studien visar att brister i arbetsmiljö, dåligt ledarskap och svagt erkännande av de anställdas förmågor och insatser är några av de viktigaste orsakerna till att sjuksköterskor lämnar.

Studien visar att ökad arbetsbelastning, svårighet att förena arbete och fritid, bristfällig introduktion till nya arbetsplatser och för lite fokus på livslångt lärande och kompetensutveckling är några av de faktorer som får sjuksköterskor att säga upp sig.
– När missnöjda sjuksköterskor börjar lämna en verksamhet uppstår en negativ spiral. När några sjuksköterskor försvinner får de som är kvar mer att göra och svårare att upprätthålla rutiner. Nya sjuksköterskor rekryteras, men får alltför snabbt och utan tillräcklig tid för upplärning ett stort ansvar. Det leder ofta till att de känner stor press och brist på kontroll, verksamheten blir lidande, och fler säger upp sig, säger Rebecca Selberg, forskare vid Skånes universitetssjukhus.
Forskarna har djupintervjuat 50 sjuksköterskor och genomfört en enkät som över 1 500 sjuksköterskor besvarat.

”När missnöjda sjuksköterskor börjar lämna en verksamhet uppstår en negativ spiral.”

Rättvis lönesättning
– För att åtgärda vårdens brister krävs långsiktiga investeringar snarare än satsningar som ska få sjuksköterskor att vilja stanna utan att det kostar något. Utrymmet för att höja skickliga och erfarna sjuksköterskors löner är för litet. Satsningar på höjda ingångslöner är självklart positivt, men det leder ofta till att nyutexaminerade sjuksköterskor tjänar lika mycket – eller till och med mer – än sina erfarna kollegor, säger Rebecca Selberg.
Många sjuksköterskor väljer att säga upp sig när lönesättningen känns orättvis. För att få fler att vilja stanna krävs därför höjda löner och ekonomiskt utrymme för att premiera de som väljer att stanna.

Mirakelkurer fungerar inte
Rebecca Selberg betonar att inga mirakelkurer kan få sjuksköterskor att stanna. Det som krävs är rimlig arbetsbörda och rimliga arbetstider, ökade resurser och löneutrymme, tid för kunskapsöverföring och kompetensutveckling.
– En viktig åtgärd för att bryta den negativa spiralen är att chefer i vården blir mer lyhörda och ger större utrymme för sjuksköterskornas problemanalyser. Det är ett viktigt sätt att tillvarata sjuksköterskors kompetens och erfarenhet. Vår studie visar att sjuksköterskor som blir lyssnade på ofta gärna kommer tillbaka till sina gamla arbetsplatser, säger Rebecca Selberg.