Annons

Sök stipendium avseende vila och rekreation

Publicerad 8 december 2022

Ändamål och målgrupp
Stipendiet kan sökas av i Sverige legitimerade sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Avgränsningar
Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till:

  • Studier.
  • Personliga levnadsomkostnader eller täckande av inkomstbortfall.
  • Semesterresor.
  • Aktiviteter som bekostas av stat, kommun eller landsting, som till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.
  • Sjuksköterskor som är 67 år eller äldre kan inte erhålla stipendium.

Stipendiet kan inte användas till annan person än den sökande.

Stipendiet kan enbart erhållas en gång.

Ansökan

  • Ansökan ska alltid innehålla ett aktuellt tjänstgöringsintyg, dvs från tiden då man ansöker. (Intyget fås via din arbetsgivare/HR-avdelning). Om du som söker är sjukskriven ska läkarintyg bifogas.
  • Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade av den sökande.
  • Sökande som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts.
  • Klicka här för att fylla i ansökan

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari,1 maj respektive 31 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.

Om du har frågor så kontakta stipendieansvarig, Svenska Röda Korset, via växel 08-452 46 00 eller e-post stipendier@redcross.se. www.redcross.se/Bildt

Välkommen med din ansökan!