Sjukvårdens situation

Arbetsmiljön måste bli långsiktigt hållbar

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

I Sverige finns i dagsläget cirka 140 000 legitimerade sjuksköterskor i arbetsför ålder, varav endast hälften är verksamma i regionsjukvården. Dålig arbetsmiljö med för få kollegor, lönenivåer som varken speglar ansvar, utbildning eller efterfrågan och för mycket övertid har gjort att många lämnat hälso- och sjukvården.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro efterlyser krafttag kring sjuksköterskors arbetsmiljö, arbetstider och villkor.
Nästan 8 av 10 sjuksköterskor inom slutenvården svarar att de inte har tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på sin arbetsplats just nu. Inom öppenvården är motsvarande siffra 58 procent.
– Det är inte förvånande, för allt fler sjuksköterskor påpekar att de har för få kollegor, att arbetsmiljön är dålig och att arbetsgivarna gör alltför lite för att förändra situationen. Otillräcklig återhämtning, underbemanning samt en lön som inte matchar arbetsinsatsen och det ansvar man har gör att fler sjuksköterskor lämnar verksamheterna, säger Sineva Ribeiro.

”Allt fler regioner överväger att delvis ersätta sjuksköterskor med personal med lägre kompetens.”

Deltid vanligt för att orka
Hon anser att sjuksköterskors veckoarbetstidsmått inte kan jämföras med en person som arbetar på exempelvis kontor. Drygt 30 procent av sjuksköterskorna och 60 procent av barnmorskorna arbetar deltid för att orka och för att få sin livssituation att gå ihop.
– Resurserna och kraven är inte i synk i sjukvården. Invånarnas krav på och politikernas löften om mer hälso- och sjukvård går inte ihop med hur resurstillgången ser ut i hälso- och sjukvården, säger Sineva Ribeiro.

Situationen allvarlig
Tre av fyra sjuksköterskor anser att den nuvarande situationen inom sjukvården är allvarlig.
– Jag håller med. Allt fler regioner överväger att delvis ersätta sjuksköterskor med personal med lägre kompetens, som undersköterskor. All forskning visar att patientsäkerheten minskar när sjuksköterskor ersätts av professioner med lägre kompetens. När sådant som läkemedelsbedömningar och administration av läkemedel i stället hanteras av andra yrkesgrupper så bidrar det till fler läkemedelsskador, vilket självklart är allvarligt, säger Sineva Ribeiro.

Granskning måste fortsätta
IVO har i en nationell sjukhustillsyn 2023 konstaterat att patientsäkerheten inte kan garanteras på 27 granskade sjukhus i samtliga regioner.
– Många sjuksköterskors reaktion på IVO-rapporten var att det äntligen är någon annan som ser det de länge larmat om. Vi ser fram emot att IVO fortsätter sin granskning. Stora andelar av invånarna får inte den vård de har rätt till. Vi var många som förväntade oss kraftfulla åtgärder efter pandemin, då vi även efterlyste en nationell kriskommission för sjukvården. Dessa åtgärder har dessvärre uteblivit, säger Sineva Ribeiro.

De fem viktigaste åtgärderna för att förbättra situationen

• Lönenivåer som speglar sjuksköterskors faktiska ansvar. Sjuksköterskors lönenivåer är fortfarande inte i paritet med traditionellt manliga yrken med motsvarande kompetens- och utbildningsnivå.
• Reglera sjuksköterskors arbetstidsmått. Veckoarbetstidmåtten i hälso- och sjukvården måste avspegla vårdtyngd, ansvar för patientsäkerhet och mängden arbete på obekväm arbetstid. Fler sjuksköterskor måste ges förutsättningar att orka arbeta heltid utifrån ett rimligt veckoarbetstidsmått.
• Se över hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap och styrning. Undersökningar visar att 80 svenska kommuner på fem års sikt inte kommer att klara av sina hälso- och sjukvårdsåtaganden gentemot invånarna. Det är ett av flera tunga argument till att det nu behövs en översyn över sjukvårdens huvudmannaskap och styrning.
• Initiera en nationell IT-lösning för hälso- och sjukvården. Det är hög tid att Sverige på nationell nivå enas om en gemensam IT-lösning för en sammanhållen journalföring i samtliga regioner.
• Centralisera mer av den högspecialiserade vården. Det är inte rimligt att all vård ska kunna bedrivas överallt. Mot bakgrund av kompetensbristen så bör en större andel av den högspecialiserade vården centreras till ett fåtal universitetssjukhus.

Har ni tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på din arbetsplats inom slutenvården just nu?


Svar endast från sjuksköterskor inom slutenvården.

Har ni tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på din arbetsplats inom öppenvården just nu?


Svar endast från sjuksköterskor inom öppenvården.

Hur allvarlig är situationen är inom sjukvården?

IVO riktar kritik mot samtliga 27 granskade sjukhus i sin rapport från januari 2023 och skriver ”det råder brist på vårdplatser och patientsäkerheten kan inte garanteras”. Hur allvarlig anser du att situationen är inom sjukvården? Situationen är…

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 17–21 mars 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.