Patientsäkerhet

Sjuksköterskor avgörande för patientsäkerheten

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Socialstyrelsen
Charlotta George, Sveriges nationella chefsjuksköterska. Foto: Socialstyrelsen

– Sverige bedriver en hälso- och sjukvård av hög internationell standard, men behöver kontinuerligt stärka patientsäkerhetsarbetet, bland annat genom att involvera patienter och närstående i sjukvården samt arbeta mer aktivt för att höja omvårdnadens status, och kommunicera sjuksköterskornas avgörande roll för en god och säker vård. Det anser Sveriges nationella chefsjuksköterska Charlotta George.

– Min roll innebär att jag leder och samordnar Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete. Jag har uppdraget att samordna och stödja arbetet med patientsäkerhet i landet och är dessutom Chief Nurse Officer för Sverige. Som CNO är min viktigaste uppgift att stärka sjuksköterskornas och barnmorskornas yrkesområde och att stärka omvårdnaden till gagn för patienten. Båda mina roller innebär mycket internationell samverkan via WHO, säger Charlotta George.
I februari 2020 lanserade Socialstyrelsen en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen lyfter fram betydelsen av en tydlig styrning och engagerat ledarskap, säkerhetskulturen, kunskapen och kompetensens betydelse, och involveringen av patienter och närstående. Det här är grundläggande förutsättningar för en god och säker vård. IVO har i sin landsomfattande tillsyn lyft fram samma områden som avgörande och lämnat kritik till samtliga regioner för att inte i tillräcklig utsträckning säkerställa patienternas behov av en god och säker vård och behandling. En stor bidragande faktor är den bristande tillgången på disponibla vårdplatser som till stor del beror på sjuksköterskebristen.

”Bristande patientsäkerhet handlar sällan om att en enskild medarbetare brister.”

Organisationsbrister
– Bristande patientsäkerhet handlar sällan om att en enskild medarbetare brister eller gör något fel. Det handlar snarare om svagheter i vårdens organisation och system, och det är detta som bidrar till ökade risker för patienterna och en försämrad arbetsmiljö för vårdpersonalen, säger Charlotta George.
Hon betonar sjuksköterskornas avgörande roll för patientsäkerheten och tillägger att det är sjuksköterskornas uppgift att definiera normen för en god omvårdnad.
– Omvårdnadens status och roll i sjukvården behöver stärkas. En gedigen och genomtänkt introduktion för nya sjuksköterskor, kontinuerlig kompetensutveckling för yrkesverksamma och utrymme för kollegialt erfarenhetsutbyte är viktiga byggstenar för en god patientsäkerhet. Man bör inte heller underskatta vikten av att sjukvårdens chefer ger rätt förutsättningar för samtliga sjuksköterskor att kunna göra ett bra jobb, säger Charlotta George.

Nationellt råd
Hon leder det Nationella rådet för patientsäkerhet, en samverkansarena mellan myndigheter, organisationer och representanter för huvudmännen som bildades i samband med att den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet lanserades 2020. Rådet verkar för ett kraftfullt genomförande av planen, som utgör basen för dess arbete. Under 2023 fokuserar man bland annat på att stärka patienters och närståendes delaktighet och involvering i sjukvården, ta fram riktvärden för antalet vårdplatser, och fler kunskapsstöd och uppföljningar.
– Det behövs dessutom nationella chefsutbildningar för de som leder vårdverksamheter. Inom ramen för Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete förs en dialog med Regeringskansliet om hur vi kan stärka chefer och ledare ytterligare i arbetet för ökad patientsäkerhet. Kommuner och regioner behöver även samverka mer för att säkerställa en god och säker vård för våra gemensamma patienter, avslutar Charlotta George.