Presentation
Helsingborg och Ängelholm Operation och anestesi

Stora vinster med traineeprogram inför specialistutbildning

Publicerad 18 augusti 2023
Foto: Lars Jansson
Sofie Pålsson, sjuksköterska, Fatima Dedic, sjuksköterska, Katarina Göransson, operationssjuksköterska och klinisk lärare för operation, Ing-Marie Bundesen, operationssjuksköterska och initiativtagare till traineeprogrammet och Felicia Svensson, sjuksköterska. Foto: Lars Jansson

Vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus erbjuds sjuksköterskor ett unikt traineeprogram innan de påbörjar sin specialistutbildning till operationssjuksköterska.
– Det känns som ett privilegium och en stor fördel att ha fått den här möjligheten inför specialistutbildningen, säger Fatima Dedic, sjuksköterska.

För att göra fler sjuksköterskor intresserade av att arbeta inom operation startade operationsavdelningarna på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus under förra hösten ett unikt traineeprogram för grundutbildade sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till operationssjuksköterskor.
– Operationssjukvård bedrivs inom en ganska sluten värld som kan vara svår att nå för de som inte arbetar där. Traineeprogrammet ger en unik möjlighet att bekanta sig med arbetsmiljön på en operationsavdelning. Vår förhoppning är att vi genom programmet kan öka rekryteringen av kompetenta operationssjuksköterskor och stärka sjuksköterskornas självförtroende inför deras specialistutbildning, säger Katarina Göransson, operationssjuksköterska och klinisk lärare för operation.

Läs mer om vårt traineeprogram inför specialistutbildning och ansök här!

Stor fördel
En av initiativtagarna till programmet är Ing-Marie Bundesen, med 47 års erfarenhet som operationssjuksköterska och tidigare ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inom operation vid Högskolan i Halmstad.
– Min erfarenhet är att studenter som fått möjlighet att praktisera på operationsavdelningar innan de påbörjar sin specialistutbildning har en betydande fördel när de sedan börjar studera. Dessa studenter är redan bekanta med arbetsmiljön och hur man rör sig på en operationsavdelning. Detta ger en snabbare inlärningsprocess som gör att de kommit längre i sin yrkesroll när det är dags för dem att gå in i operationssalen som nyutbildade specialistsjuksköterskor.
Traineeprogrammet sträcker sig över en termin följt av en sommarperiod.
– Till hösten påbörjar sjuksköterskorna sin specialistutbildning. Förhoppningen är att de återvänder som specialistsjuksköterskor hos oss efter sin examen, säger Katarina Göransson.

Ger viktig inblick
Fatima Dedic, en av deltagarna, beskriver traineeprogrammet som en unik möjlighet.
– Traineeprogrammet har stärkt mig i beslutet att specialisera mig inom operationssjukvård.
Kollegan Felicia Svensson, som tog sin sjuksköterskeexamen för två år sedan, berättar att hon alltid varit nyfiken på att specialisera sig inom operation.
– Traineeprogrammet blev ett ypperligt tillfälle att skaffa sig en inblick i yrket. Nu känner jag mig mycket tryggare inför att börja specialistutbildningen. Jag tror att jag under utbildningen kommer att ha lättare för att förankra de teoretiska kunskaperna med de praktiska momenten eftersom jag under traineeprogrammet fått en stor inblick i det praktiska arbetet som operationssjuksköterska.
För kliniken är traineeprogrammet också en vinst.
– Målet är att locka ännu fler sjuksköterskor till programmet och bidra till att säkra kompetensen inom operationssjukvården i Helsingborg och Ängelholm, säger Katarina Göransson.

Emma Nylander Rosin, anestesisjuksköterska och huvudhandledare och Pernilla Carlsson, anestesisjuksköterska och handledare på operationsavdelningen i Ängelholm. Foto: Lars Jansson

Peer Learning
Sedan en tid tillbaka testas peer learning som pedagogisk handledarmodell på operationsavdelningen i Ängelholm. Modellen innebär att två specialistsjuksköterskestudenter handleds av en erfaren anestesisjuksköterska samtidigt som de samarbetar, reflekterar och stöder varandra i sitt lärande.
Emma Nylander Rosin, anestesisjuksköterska och huvudhandledare på operationsavdelningen, berättar att modellen skapar en jämlikare miljö där det blir lättare för studenterna att fråga om något är oklart samtidigt som de lär av varandra.
– Genom att gå i par får studenterna möjlighet att träna på både samarbete, ledarskap och delegering av arbetsuppgifter samtidigt som de lär av varandras olika arbetsmetoder och strategier. Det skapar en dynamisk och lärorik praktik som ger många lärdomar utöver själva yrkeskunskaperna.
Pernilla Carlsson, anestesisjuksköterska och handledare, flikar in att peer learning är en unik möjlighet för studenterna att träna sin förmåga att arbeta tillsammans med andra.
– Modellen stimulerar till diskussion och reflektion som i nästa steg leder till fördjupade kunskaper.

Trygghet och samarbete
Hittills har modellen enbart erbjudits studenter som gjort sin näst sista och sista praktikperiod i utbildningen. Nu till hösten kommer den att erbjudas även till förstaperiodare och på sikt kanske även till operationssjuksköterskestudenter samt på liknande sätt i Helsingborg.
– Det finns många vinster med peer learning. Vår förhoppning är att modellen ska verka stimulerande för våra medarbetare och leda till trygga studenter och kollegor som kan – och vågar – samarbeta i operationsteamet och har med sig djupa yrkeskunskaper som förvärvats under den verksamhetsförlagda utbildningen, avslutar Katarina Göransson.

Läs mer om vårt traineeprogram inför specialistutbildning och ansök här!

Operation och anestesi – Helsingborg och Ängelholm

På operationsavdelningarna i Helsingborg och Ängelholm arbetar vi i tvärprofessionella team kring patienten för att erbjuda bästa möjliga vård. Teamarbetet präglas av engagemang, nyfikenhet, omtanke och respekt både för patienten och varandra. På operationsavdelningen i Ängelholm sker främst planerad dagkirurgisk verksamhet medan operationsavdelningen i Helsingborg bedriver vård dygnet runt. Till avdelningarna hör också steriltekniska enheter.

www.skane.se