Artificiell intelligens

AI kan frigöra tid till omvårdnadsinsatser

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg
Almira Osmanovic Thunström, projektledare för Digitala Teamet på Ätstörningscentrum för barn och unga vuxna på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Almira Osmanovic Thunström, projektledare för Digitala Teamet på Ätstörningscentrum för barn och unga vuxna på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

AI-verktyg används sedan länge i sjukvården. Hittills har dock få verktyg och applikationer utvecklats med sjuksköterskans yrkesområde i åtanke. Nu läggs alltmer fokus på att utveckla AI-verktyg som kan underlätta och effektivisera sjuksköterskors arbete med dokumentation och anamnes. Det frigör tid till omvårdnadsinsatser och verksamhetsutveckling.

– AI, är här ett paraplybegrepp för många olika metoder och teknologier som har använts i sjukvården i drygt 40 års tid. Hittills har sjukvårdens AI-utveckling främst fokuserat på att analysera data som är lätt att processa, som bilder. AI används också i verktyg som underlättar vårdpersonalens diagnostik, triagering och klassificering, säger Almira Osmanovic Thunström, projektledare för Digitala Teamet på Ätstörningscentrum för barn och unga vuxna på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som utvärderar hur teknologier som AI, VR, AR och neurofeedback kan implementeras i den kliniska verksamheten. Hon är även doktorand på Sektionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet.
På senare år har allt fler AI-applikationer som effektiviserar vårdpersonalens administrativa arbete utvecklats, exempelvis applikationer som på olika sätt automatiserar eller underlättar journalföringen.

Kan förutse vårdtyngden
– Sjuksköterskor har en unik roll som sjukvårdens spindel i nätet. De fungerar som en viktig länk mellan vårdgivaren och patienten och utgör ofta hjärtat i organisationerna med sitt kontinuitetstänk. En typ av AI som verkligen kan bistå sjuksköterskor i deras dagliga arbete är applikationer som förutsäger vårdtyngden baserat på data. Det hjälper sjuksköterskor att planera och strukturera sitt arbete, säger Almira Osmanovic Thunström.
AI-system som överför tal till text och sammanfattar patientinformation underlättar sjuksköterskans arbete med att dokumentera information om patienten för att kunna välja rätt väg i den fortsatta vårdprocessen.

”Sjuksköterskor har en unik roll som sjukvårdens spindel i nätet. De fungerar som en viktig länk mellan vårdgivaren och patienten.”

Frigöra tid för omvårdnad
– Under de kommande åren kommer förmodligen fler AI-system som effektiviserar arbetet med att dokumentera patientens anamnes. Det frigör tid för omvårdnad, reflektion och verksamhetsutveckling. En avgörande faktor för att framtidens AI-lösningar ska hjälpa snarare än stjälpa sjuksköterskor är att professionen involveras i AI-utvecklingen redan på ett tidigt stadium. Annars riskerar AI-system som är tänkta att underlätta att snarare betraktas som en börda, säger Almira Osmanovic Thunström.
I dagsläget saknas AI-system som används på bred front i sjukvården. En utmaning är att journalsystemen inte är enhetliga över vårdgivargränserna. Även tekniska, integritetsmässiga och juridiska utmaningar kvarstår.

Utveckla beslutsstöd
Ett svenskt-norskt EU-projekt som leds av Högskolan i Borås och Høgskolen i Østfold ska utveckla system för AI-baserade beslutsstöd inom vården. Förhoppningen är att det ska ge mer träffsäkra diagnoser och förbättra livskvaliteten för patienterna samtidigt som sjukvårdens resurser används mer effektivt.
Forskarna ska bland annat utveckla AI-modeller för patienter i hemmet som själva registrerar och mäter sina värden. De ska främst kunna användas för äldre och sköra patienter samt för patienter med hjärtsvikt.
– AI kommer inte att ersätta sjukvårdspersonalen. Tekniken blir ett komplement som frigör resurser och tid för sjukvården och som ökar patientens trygghet. Nu finns tekniken för att göra detta. Men däremot är inte lagstiftningen inom området på plats ännu, säger Anders Jonsson, projektledare och professor inom prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås.