Innovationer

Ta tillvara sjuksköterskors innovationskraft

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Malin Jochumsen
Sara Schulz, verksamhetschef för Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Malin Jochumsen
Sara Schulz, verksamhetschef för Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Malin Jochumsen

Många sjuksköterskor ägnar sig åt innovationsarbete på daglig basis utan att reflektera över det. Sjuksköterskor är experter på att komma fram till lösningar i stort och smått som gör att vården fungerar smidigt för varje patient. För att innovationskraften ska kunna tillvaratas fullt ut krävs tydliga vägar för hur idéerna kan färdas genom organisationen. En sådan satsning pågår nu på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utmanas vi av ett kontinuerligt högt okontrollerat patientinflöde till avdelningarna, inte minst via vår akutmottagning. Våra sjuksköterskor och undersköterskor är bra på att lösa problem och utmaningar som uppstår i den dagliga verksamheten, men vi saknar ett system för att tillvarata hur de löser och hanterar problem på ett innovativt sätt, säger Sara Schulz, verksamhetschef för Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon har varit sjuksköterska på Karolinska sedan 2007 och har bland annat arbetat på akutmottagningen och haft en rad olika chefsroller. Sedan hösten 2022 är Sara Schulz verksamhetschef på Karolinska i Huddinge.

Utgå ifrån patienternas behov
Hösten 2022 initierades därför ett innovationsprojekt på infektionsavdelning I 62, en allmän infektionsavdelning som hanterar allt från akuta infektioner till patienter med längre vårdtider. Syftet var bland annat att utmana de traditionella arbetssätten genom att i stället utgå ifrån patienternas aktuella behov och tillgänglig kompetens på avdelningen. Ytterligare ett syfte var att analysera om digitala verktyg kan underlätta den dagliga verksamheten. Satsningen genomförs i samverkan med Karolinskas centrala avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten.
– När vi rekryterar till avdelningen söker vi aktivt efter sjuksköterskor med intresse för innovationsarbete. Samtliga medarbetare får tid i schemat avsatt för att arbeta med verksamhetsutveckling och innovation – tanken är att samtliga medarbetare ska vara delaktiga i projektet, säger Sara Schulz.
Ytterligare ett spår i innovationssatsningen handlar om att utvärdera hur VR-glasögon kan användas för att effektivisera när medarbetarna tränar på återkommande arbetsmoment, som blodprovstagning. Med VR-glasögonen är det möjligt att inkludera den typen av träning på ordinarie avdelning snarare än att avsätta tid för träning på utbildningsavdelningar. Med hjälp av VR hoppas man också kunna ge isolerade infektionspatienter ett miljöombyte via virtuella miljöer.

”Våra sjuksköterskor och undersköterskor är bra på att lösa problem och utmaningar.”

Fånga upp idéer
– En ambition är att skapa en tydlig väg för medarbetarnas idéer. När sjuksköterskorna delar med sig av sina förbättringsförslag till sin närmaste chef vet de ofta inte hur de ska tas vidare i organisationen. Det är viktigt med en tydlig struktur, det motiverar sjuksköterskor att presentera och jobba vidare med sina idéer. Jag är övertygad om att en arbetsgivare som lyssnar på sjuksköterskor och ger dem möjlighet att driva förbättringar och innovationer stärker sin attraktivitet, säger Sara Schulz.
Hon anser att arbetsgivare bör introducera arbetssätt som på ett strukturerat sätt fångar upp och kanaliserar sjuksköterskors idéer och förbättringsförslag. Det är också viktigt att koppla in andra aktörer som kan vidareutveckla de bästa idéerna när sjuksköterskornas innovationskompetens nått sin gräns.

Utmana din chef
Hennes råd till sjuksköterskor är att utmana sin chef genom att fråga hur de arbetar med att tillvarata personalens idéer och innovationer. Ta mod till dig och se till att föra vidare en idé du tror på i organisationen. Våga formulera den till en tanke som därefter kan bli till skrift och föras vidare till din närmaste chef.
– Innovationsarbetet bör betraktas som en självklar del av vardagen, ett sätt att fånga upp idéer som kan underlätta arbetet. Det kan handla om något så okomplicerat som att regelbundet fråga om någon i arbetslaget har sett något som kan förbättras under sitt senaste arbetspass, avslutar Sara Schulz.