Hot och våld

Verbala hot men även fysiskt våld

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com
Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com
Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Över hälften av sjuksköterskorna har utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning. Det vanligaste är verbala hot, men en del vittnar också om allvarliga fysiska attacker.

Hot och våld är en del av många sjuksköterskors vardag. I vår undersökning svarade 54 procent av sjuksköterskorna att de har utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning. När de ombetts att berätta hur, varierar svaren i allvarlighetsgrad – det handlar om allt från verbala hot till att patienter attackerat fysiskt.

Verbala hot
Det vanligaste är verbala hot från patienter, särskilt psykiatripatienter, dementa eller narkotikamissbrukare. Det handlar om hot om både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Också muntliga hot från anhöriga hör till vanligheterna.
Hoten kommer ofta i samband med att sjuksköterskan inte kan göra det patienter eller anhöriga vill, exempelvis kan det vara relaterat till läkemedel som patienter vill ha men inte får.

”Allt från glåpord till mordförsök i tjänsten, samt fått mina barn förföljda.”

Fysiskt våld
När det övergår till fysiskt våld handlar det ofta om slag och sparkar, eller att sjuksköterskorna blivit spottade på. Men vårdpersonal har också blivit hotade med kniv, attackerade med föremål och en person uppger att hen blivit påhoppad bakifrån med operation som följd.
”Hot om vedergällning för att medicinering är pausad. Kastat föremål, hotad med machete”, skriver en som svarat på enkäten. En annan sjuksköterska skriver om det breda spektrum av hot och våld som personen utsatts för: ”Allt från glåpord till mordförsök i tjänsten, samt fått mina barn förföljda av patienter och anhöriga.”.

Ambulanspersonal utsatt
En del av de som svarat på enkäten specificerar var de arbetar, och det tycks förekomma mycket hot och våld på akutmottagningar och inom ambulansen. En person som arbetar i ambulanssjukvården skriver om allvarligheten: ”Det händer i stort sett dagligen. Främst verbalt men även fysiskt våld har förekommit. Arbetar inom ambulansen och anser att det är helt verklighetsfrånvänt att vi inte får markera adresser som polis gör. Snart kommer någon av oss dö enkom relaterat till detta. Sånt önskar jag det var fokus på.”. Också hemsjukvården är drabbad, där vissa behövt ha med väktare vid sina besök.
Slutligen förekommer också ett virtuellt våld, där enstaka sjuksköterskor blivit uthängda på sociala medier.

De fem vanligaste svaren

• Verbala hot från patienter
• Slag och sparkar
• Hot från psykiatripatienter, dementa eller narkotikamissbrukare
• Muntliga hot från anhöriga
• Hot från kollega eller chef

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 12–16 oktober 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.