Omvårdnad

Gör avancerad specialistsjuksköterska till nytt yrke

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Fredrik Hjerling
Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Fredrik Hjerling
Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Fredrik Hjerling

En förbättrad yrkesintroduktion med ökad tillgång till seniora kollegor kan få fler nyutexaminerade sjuksköterskor att satsa på en långsiktig sjuksköterskekarriär. Samtidigt bör avancerad specialistsjuksköterska introduceras som ett nytt yrke, och sjuksköterskors rätt till fortbildning värnas, även i ekonomiskt utmanande tider.

– Vi ser omfattande variationer i omvårdnadssituationen i olika delar av hälso- och sjukvården. Inom vissa specialistområden är tillgången på legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor god, medan bristen är påtaglig inom andra områden. Enligt de senaste IVO-rapporterna saknas i många sammanhang avancerade bedömningar och det brister i omvårdnad av patienterna. Allt fler sjuksköterskor uttrycker oro för patientsäkerheten, och läkemedelshanteringen i äldrevården är i många fall bristfällig. Det finns inte tillräckligt med hög omvårdnadskompetens nära patienten, vilket förstås hänger ihop med den generella bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, säger Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.
Hon anser att Sverige har en relativt hög omvårdnadsstandard i förhållande till andra jämförbara länder. I Sverige är specialistsjuksköterska en kompetensnivå som inte är lika vanligt förekommande internationellt. Däremot är andelen avancerade specialistsjuksköterskor betydligt lägre, jämfört med i andra länder.

Avancerad specialistsjuksköterska
– Ökade krav från medborgarna och en vård som alltmer bedrivs utanför sjukhuset innebär behov av nya arbetssätt och lösningar. Vi anser därför att den avancerade specialistsjuksköterskan med såväl specialistsjuksköterskeexamen som masterexamen i omvårdnad och ett författningsreglerat fortbildningsprogram bör introduceras som ett nytt yrke, säger Oili Dahl.
Den avancerade specialistsjuksköterskan finns redan i ett fyrtiotal länder runtom i världen, där funktionen har utvecklats under många år. Yrkestiteln har utvärderats i internationell forskning, som bland annat ger ett starkt stöd för att den avancerade specialistsjuksköterskans kombination av fördjupad omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens ger bättre vårdkvalitet och kontinuitet, förkortar vårdförloppet och gör vården mer jämlik och lättillgänglig.
– I Sverige har den avancerade specialistsjuksköterskan introducerats småskaligt inom till exempel kirurgi och primärvård. Yrkesbeteckningen behöver skyddas och implementeras i hela hälso- och sjukvården, säger Oili Dahl.

”Kontinuerlig fortbildning och professionsutveckling är avgörande för att bibehålla vårdkvaliteten.”

Seniora kollegor och mentorer
Ytterligare en prioriterad fråga för Svensk sjuksköterskeförening under 2024 är att förbättra yrkesintroduktionen för nyutexaminerade sjuksköterskor.
– I dagsläget är det tufft för dem att ta klivet ut i hälso- och sjukvården. Vi vet av erfarenhet att de första åren efter examen är avgörande för den framtida karriären och yrkesutvecklingen. Bristen på eller avsaknaden av seniora kollegor och mentorer gör att de nyutexaminerade sjuksköterskorna ofta känner sig ensamma i sin nya roll. De som inte får det stöd de behöver under sina första yrkesverksamma år löper större risk att lämna yrket, säger Oili Dahl, som anser att hälso- och sjukvården bör samverka för att göra de seniora sjuksköterskeresurserna tillgängliga för fler nyutexaminerade, till exempel via mentors- och introduktionsprogram.

Kontinuerlig fortbildning
Även fortbildning är en prioriterad fråga på Svensk sjuksköterskeförenings agenda.
– I ekonomiskt tuffa tider väljer många arbetsgivare att helt strypa tillgången till fortbildning, vilket är en mycket dålig strategi. Kontinuerlig fortbildning och professionsutveckling är avgörande för att bibehålla vårdkvaliteten och en god patientsäkerhet, säger Oili Dahl.