Etikettarkiv: Barnmorskeförbundet

Sammanhållen vårdkedja och ökad bemanning

Marianne Weichselbraun, vice ordförande i Barnmorskeförbundet, Lis Munk, professionsansvarig för barnmorskor på Vårdförbundet och Malin Bergander, ombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Marianne Weichselbraun, vice ordförande i Barnmorskeförbundet, Lis Munk, professionsansvarig för barnmorskor på Vårdförbundet och Malin Bergander, ombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
8 av 10 barnmorskor är inte rätt värderade på arbetsmarknaden. Varannan barnmorska har funderat på att säga upp sig. Inom förlossningsvården är det 2 av 3. Vad måste göras för att behålla barnmorskorna och förbättra förlossnings- och mödravården?

– Undersökningsresultatet förvånar mig inte, barnmorskor har en hög kompetens och ett mycket stort ansvar i sin yrkesutövning, men det avspeglas inte i hur vi värderas på arbetsmarknaden, säger Marianne Weichselbraun, vice ordförande i Barnmorskeförbundet och barnmorska på förlossningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ohållbar samvetsstress
Att hälften av barnmorskorna i mödravården och förlossningsvården och hela sextiosju procent inom förlossningsvården funderat på att säga upp sig beror, enligt Marianne Weichselbraun, på den frustration många barnmorskor känner.
– De vet hur de ska arbeta för att resultaten och upplevelsen ska bli den bästa för patienten, men har sällan resurser för det. Att på grund av organisation och resursbrist inte kunna ägna tillräckligt mycket tid och göra det som är bäst för varje patient genererar en påfrestande samvetsstress som blir ohållbar i längden, säger hon.
– Undersökningsresultatet är förväntat. Det speglar den rådande situationen i förlossningsvården, där många barnmorskor känner att det enda sättet att förändra situationen för sin egen del är att säga upp sig. Undersökningsresultatet bör fungera som ett wake up call för arbetsgivarna, säger Lis Munk, barnmorska och professions­ansvarig för barnmorskor på Vårdförbundet.

Lön som matchar
– Lönefrågan är självklart en av de viktigaste åtgärderna för att fler barnmorskor ska känna sig rätt värderade på arbetsmarknaden. En attraktiv löneutveckling som matchar vårt ansvar och vår kompetensnivå är helt avgörande för förlossningsvårdens framtida kompetensförsörjning, säger Malin Bergander, barnmorska och ombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Många barnmorskor är irriterade på att vi efter fyra och ett halvt års högskolestudier har betydligt lägre lönenivåer än andra akademiska yrken med motsvarande utbildningslängd, säger Malin Bergander.

Är du som barnmorska rätt värderad på arbetsmarknaden utifrån din kompetens?

Har du funderat på att säga upp dig från din anställning inom förlossnings- eller mödravården?

Bland barnmorskor inom förlossningsvården har 67% funderat på att säga upp sig.

Barnmorskeförbundets tre viktigaste åtgärder för en förbättrad förlossnings- och mödravård
• En sammanhållen vårdkedja. Patienternas trygghet och kontinuitet för såväl patient som barnmorska ökar om barnmorskor får följa sina patienter genom graviditet, förlossning och eftervård. Detta är även något många födande önskar.
• Högst åttio inskrivna patienter per barnmorska i mödravården och en barnmorska per födande kvinna i förlossningsvården. Genom att begränsa antalet patienter i mödravården och tillåta barnmorskorna att fokusera på en patient i taget i förlossningsvården kan samvetsstressen minska och tryggheten öka.
• Att bemanna förlossningsvården med tillräckligt många barnmorskor, året runt. Andra professioner kan och ska inte ta över barnmorskornas arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att ha rätt barnmorskebemanning på förlossningsavdelningarna och i eftervården, året runt. Det skapar möjlighet för barnmorskor att arbeta utifrån sin profession och ger utrymme för förbättringsarbete, kompetensutveckling, handledning av blivande barnmorskor och rätt stöd till nya barnmorskor.
Vårdförbundets tre viktigaste åtgärder för en förbättrad förlossnings- och mödravård
• Hämta inspiration fån framgångsrika förlossningsverksamheter i våra nordiska grannländer. I flera av våra nordiska grannländer har man inte samma problem med personalbrist som på svenska förlossningsavdelningar. Vi behöver bli bättre på att lära och inspireras av deras framgångsfaktorer. Där jobbar man till exempel med sammanhållen vårdkedja och differentierad vård.
• Öka barnmorskornebemanningen. En ökad bemanning av barnmorskor ger möjlighet till att ge en födande en barnmorska. Det minskar samvetsstressen och förbättrar arbetsmiljön. Har barnmorskan en bra arbetsmiljö är det också lättare att ge en trygg och säker vård.
• Ökad lyhördhet för kvinnornas önskemål och behov. Genom att lyssna mer på vad kvinnorna i mödra- och förlossningsvården efterfrågar och behöver så löser man också många av barnmorskornas problem. Kvinnorna, familjerna och barnmorskorna är nämligen ofta samstämmiga om hur mödra- och förlossningsvården behöver förändras.
Om undersökningen
Frågorna är ställda till ett slumpmässigt urval av barnmorskor i Sverige.

Förlossningsvården behöver ökad be­manning och fler förlossningsplatser

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
96 procent av barnmorskorna anser att brist på förlossningsplatser är allvarligt eller mycket allvarligt för patientsäkerheten inom förlossningsvården. 79 procent anser dessutom att barnmorskor idag inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig.

– Det är alarmerande och allvarligt att hela 96 procent av barnmorskorna betraktar bristen på förlossningsplatser som ett hot mot patientsäkerheten. Undersökningsresultatet speglar läget i förlossningsvården och barnmorskors vardag, säger Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Att 79 procent av barnmorskorna inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig beror, enligt Mia Ahlberg, bland annat på att förlossningsvården inte har byggts ut i samma takt som behovet av förlossningsplatser har ökat.
– I de större regionerna är bristen på förlossningsplatser en verklighet som barnmorskorna och patienterna får leva med dagligen. För patienter ger det ofta upphov till mycket oro att inte veta om de får föda på den förlossningsklinik som ligger närmast dem. Många barnmorskor tvingas lägga mycket tid på att ringa runt till andra förlossningskliniker för att försöka hitta lediga förlossningsplatser, säger Mia Ahlberg.

Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Rimlig arbetsbörda
Hon menar att många barnmorskor i förlossningsvården drabbas av samvetsstress eftersom de inte hinner arbeta på det sätt och ge den vård som de vet är bäst för patienterna. Det leder ofta till känslor av otillräcklighet och frustration och i förlängningen till att en ökande andel barnmorskor väljer att lämna förlossningsvården.
– För att stärka patientsäkerheten och ge fler barnmorskor möjlighet att bedriva högkvalitativ förlossningsvård krävs dels ett utökat antal förlossningsplatser, dels tillräckliga personalresurser på klinikerna så varje födande kvinna kan känna sig trygg i att en barnmorska finns där för henne hela tiden. En rimlig arbetsbörda så fler barnmorskor orkar arbeta heltid och stanna kvar i förlossningsvården en hel karriär är också nödvändig, säger Mia Ahlberg.

Tid för reflektion och utveckling
Var tionde utbildad barnmorska i Sverige utövar idag inte sitt yrke. Somliga har av olika skäl istället valt att arbeta som sjuksköterska, vilket förstås är ett slöseri med kompetens.
– Det är viktigt att barnmorskorna ges möjlighet och tid att vara med och utveckla förlossningsvården. Då krävs ett sänkt arbetstempo som ger tid för reflektion och verksamhetsutveckling. Vi efterlyser även tid till mer kompetensöverföring mellan förlossningskliniker och mellan enskilda barnmorskor. Hela förlossningsvården baseras på barnmorskornas kompetens, då krävs att politiker och sjukhusledning också är lyhörda för barnmorskornas synpunkter, säger Mia Ahlberg.

Kan barnmorskor idag bedriva förlossningsvård med den kvalitet som du anser nödvändig?

forlossning1_graf1

Är brist på förlossningsplatser i Sverige allvarligt för patientsäkerheten inom förlossningsvården?

forlossning1_graf2

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av barnmorskor i Sverige 6–13 februari 2017.