Förlossningsvården behöver ökad be­manning och fler förlossningsplatser

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
96 procent av barnmorskorna anser att brist på förlossningsplatser är allvarligt eller mycket allvarligt för patientsäkerheten inom förlossningsvården. 79 procent anser dessutom att barnmorskor idag inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig.

– Det är alarmerande och allvarligt att hela 96 procent av barnmorskorna betraktar bristen på förlossningsplatser som ett hot mot patientsäkerheten. Undersökningsresultatet speglar läget i förlossningsvården och barnmorskors vardag, säger Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Att 79 procent av barnmorskorna inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig beror, enligt Mia Ahlberg, bland annat på att förlossningsvården inte har byggts ut i samma takt som behovet av förlossningsplatser har ökat.
– I de större regionerna är bristen på förlossningsplatser en verklighet som barnmorskorna och patienterna får leva med dagligen. För patienter ger det ofta upphov till mycket oro att inte veta om de får föda på den förlossningsklinik som ligger närmast dem. Många barnmorskor tvingas lägga mycket tid på att ringa runt till andra förlossningskliniker för att försöka hitta lediga förlossningsplatser, säger Mia Ahlberg.

Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Mia Ahlberg, ordförande i Barnmorskeförbundet.
Rimlig arbetsbörda
Hon menar att många barnmorskor i förlossningsvården drabbas av samvetsstress eftersom de inte hinner arbeta på det sätt och ge den vård som de vet är bäst för patienterna. Det leder ofta till känslor av otillräcklighet och frustration och i förlängningen till att en ökande andel barnmorskor väljer att lämna förlossningsvården.
– För att stärka patientsäkerheten och ge fler barnmorskor möjlighet att bedriva högkvalitativ förlossningsvård krävs dels ett utökat antal förlossningsplatser, dels tillräckliga personalresurser på klinikerna så varje födande kvinna kan känna sig trygg i att en barnmorska finns där för henne hela tiden. En rimlig arbetsbörda så fler barnmorskor orkar arbeta heltid och stanna kvar i förlossningsvården en hel karriär är också nödvändig, säger Mia Ahlberg.

Tid för reflektion och utveckling
Var tionde utbildad barnmorska i Sverige utövar idag inte sitt yrke. Somliga har av olika skäl istället valt att arbeta som sjuksköterska, vilket förstås är ett slöseri med kompetens.
– Det är viktigt att barnmorskorna ges möjlighet och tid att vara med och utveckla förlossningsvården. Då krävs ett sänkt arbetstempo som ger tid för reflektion och verksamhetsutveckling. Vi efterlyser även tid till mer kompetensöverföring mellan förlossningskliniker och mellan enskilda barnmorskor. Hela förlossningsvården baseras på barnmorskornas kompetens, då krävs att politiker och sjukhusledning också är lyhörda för barnmorskornas synpunkter, säger Mia Ahlberg.

Kan barnmorskor idag bedriva förlossningsvård med den kvalitet som du anser nödvändig?

forlossning1_graf1

Är brist på förlossningsplatser i Sverige allvarligt för patientsäkerheten inom förlossningsvården?

forlossning1_graf2

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av barnmorskor i Sverige 6–13 februari 2017.