Etikettarkiv: Beslut

Bättre arbetsvillkor krävs för att vända utvecklingen

Den i särklass viktigaste åtgärden för att för att vända utvecklingen i svensk sjukvård är att förbättra arbetsvillkoren för personalen. Det måste finnas en attraktiv löneutveckling för sjuksköterskor samtidigt som övriga arbetsvillkor förbättras så att sjukvården blir en attraktiv arbetsplats.

De 2/3 av sjuksköterskorna som svarade att utvecklingen inom sjukvården går åt fel håll fick följdfrågan “Vilka åtgärder anser du måste vidtas för att vända utvecklingen till att gå åt rätt håll inom svensk sjukvård?” Här följer en sammanfattning av sjuksköterskornas åtgärder.

Löneutveckling
Lönesättning och löneutveckling för sjuksköterskor har diskuterats under en lång tid. På frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas för att vända utvecklingen inom svensk sjukvård hamnar återigen högre lön i centrum. Man menar dock att lönen måste ses i ett större sammanhang och tillsammans med andra åtgärder.
En bättre lönesättning kan också få sjuksköterskor med stor kompetens att komma tillbaka till sjukvården.
”Att vara sjuksköterska är inte ett kall, vi vill ha rimligt betalt för det arbete vi gör.”
Man menar också att pengarna måste finnas, eftersom man hyr in dyr personal från bemanningsföretag när det är brist.

Övriga arbetsvillkor
Löneutvecklingen bör vara rimlig under lång tid och också i kombination med vidareutbildning och större kompetens. Arbetstider och schemaläggning hör också ihop med lönesättning. Många menar att fler önskar arbeta 80% och få full lön. Anledningen är att bristen på sjuksköterskor till stor del beror på att man inte orkar arbeta heltid med det höga tempo och stora ansvar som många sjuksköterskor på sjukhus har idag.
Att överbemanna personalstyrkan för att ge en hållbar arbetssituation nämns. Det ger som följd att arbetsmiljön blir bättre för samtliga på en avdelning. Tillräckligt mycket personal sätter också patienten i fokus igen, då sjuksköterskornas ständiga tidsbrist är en stor fara för patientsäkerheten.

Besluten för sjukvården
Det är en förutsättning att chefer och politiker som ska styra lyssnar på den personal som ska genomföra deras beslut. Man efterlyser kortare beslutsvägar och delaktig personal för att ha kvar kontinuiteten kring patienterna.

Förstatligande
Att förstatliga vården skulle ge bättre förutsättningar för jämlik vård i hela Sverige. ”En stor nationell insats på regeringsnivå där ingen skyller på någon annan, utan alla jobbar mot samma mål.”
”Regeringen måste ta ansvar. Det går inte att lägga allt på kommuner och landsting – det har redan gått för långt.”
Ett gemensamt journalsystem underlättar för personalen och minskar kostnaderna istället för att olika landsting har egna it-lösningar.

Åtgärder som krävs för att vända utvecklingen i svensk sjukvård
1. Rimliga löner och bättre löne­utveckling.
2. Förbättrade övriga arbetsvillkor.
3. Förbättrad arbetsmiljö, arbets­belastning och arbetstider.
4. Överbemanna personalstyrkan.
5. Beslutsfattarna måste lyssna på personalen.
6. Förstatligande av sjukvården för jämlik vård och gemensamma mål.
7. Gemensamma journal- och it-system.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Sjuksköterskornas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Högre löner, bättre arbetsmiljö, drägliga arbetstider, minskad administration och kortning av vårdköerna. Det är några av de beslut som sjuksköterskorna anser att den nya riksdagen ska fatta.

Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor fick frågan ”Vilka beslut angående hälso- och sjukvården anser du att den tillträdande riksdagen ska fatta?” Här redovisas en sammanfattning av svaren.

Löner, arbetsmiljö och arbetstid
Kommentarer om lön, arbetsmiljö och arbetstid finns oftast med i samma svar. Många menar att de hänger ihop. Om sjukvårdspersonal får bättre löner blir också arbetsmiljön bättre, då man känner uppskattning för det viktiga jobb som utförs inom svensk sjukvård. Man efterlyser också en arbetsmiljö där det finns tid för att äta lunch, gå på toaletten och utbyta erfarenheter med kollegor.
Vad gäller arbetstiden anger många att en heltid ska motsvara 80%. Man menar också att löner, arbetsmiljö och arbetstid är en förutsättning för att personal ska stanna kvar inom sjukvården.
Många kommentarer beskriver den stress som många anställda inom sjukvården upplever. Att arbeta med sjuka människor är en stress i sig, och därför borde arbetsmiljön vara optimal.
Nästan hälften av alla sjuksköterskor har angivit att högre löner, bra arbetsmiljö och rimlig arbetstid måste prioriteras för att få en bra vård i Sverige.

Mer personal
Att anställa mer personal skulle föra med sig många positiva effekter. Många tycker att det behövs personal inom alla yrkesgrupper, inte bara sjuksköterskor. Kringtjänster som städ och administration är minst lika viktigt, för alla måste få en möjlighet att utföra det arbete de är anställda för.
Vårdköerna skulle också kunna kortas om det fanns mer personal. En lång väntan på behandling kan vara förödande för en svårt sjuk patient. Man betonar också att det är viktigt att ta bort administrationen från vårdpersonal.

Lika vård över hela landet
För att få en likvärdig vård och lika villkor för personal inom vården ska landstingen tas bort och sjukvården ha staten som huvudman. Idag finns alltför stora skillnader i både väntetider och närhet till vårdenheter, men också vad gäller lön och arbetstider för personal.
Några anser även att privatiseringen ska upphöra. För att få en likvärdig arbetssituation krävs att alla har samma arbetsgivare. Att en avdelning har personal med olika arbetsgivare är en grogrund för dålig stämning.
Riksdagen ska arbeta med att göra upp långsiktiga planer där det görs satsningar på rekrytering, utbildning och arbetsmiljö som inte rivs upp eller görs om vid regeringsbyte! Det är också av största vikt att de som arbetar med sjukvårdsfrågor i riksdagen vet vad det handlar om och hur det fungerar ”på golvet”.

Sjuksköterskornas råd till den nya riksdagen
1. Höj lönerna för all personal inom sjukvården
2. Förbättra arbetsmiljön och arbetstiderna
3. Anställ mer personal
4. Korta vårdköerna
5. Minska administrationen
6. Verka för lika vård över hela landet
7. Förstatliga sjukvården
8. Fatta långsiktiga beslut
9. Skaffa kunskap om sjukvårdsfrågor
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.