Etikettarkiv: Hållbarhet

Klimatet en fråga för sjuksköterskor

Foto: Shutterstock

Klimatet tar allt större plats i människors medvetande – men vilken roll har sjuksköterskor i arbetet med att förena vård och miljö?
– Våra studenter idag förstår att förändrar sig klimatet så påverkar det vår hälsa, och det är vi sjuksköterskor som jobbar med hälsofrågor, därför är det här en fråga för oss, säger Anna Anåker vid Högskolan Dalarna.

Anna Anåker har skrivit boken ”Hållbar vård” och ser att allt fler sjuksköterskor engagerar sig i klimatet.

För några år sedan såg studenter inte kopplingen mellan sin yrkesroll och klimatarbete, uppger Anna Anåker, sjuksköterska, medicinie doktor och lektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Hon är aktuell med boken Hållbar vård, som hon menar är relevant för alla inom vården. Som exempel tar hon den långa värmeböljan 2018.
– Stora sjukhus kunde inte genomföra operationer eftersom det blev för varmt och fuktigt, ambulanspersonal fick bunkra upp med vätskeersättning, sjuksköterskor som hade chefsroll på boenden fick tänka till kring hur man kunde kyla rummen för de äldre. Nu kan man lätt googla på handlingsplaner för värmeböljor och vård, det togs fram efter den sommaren. Enligt rapporter kommer det att bli vanligare med den här typen av klimat, så det är helt klart en framtidsfråga.

Nya utmaningar
Traditionellt sjuksköterskearbete får, med klimatet i åtanke, ett större perspektiv.
– Om man till exempel jobbar på vårdcentral och har hand om olika livsstilsprogram och vill få patienter i rörelse, då är det bra för individen men också bra för miljön att patient­en till exempel cyklar till jobbet istället för att ta bilen. Och miljöombud på arbetsplatser har fram till nu främst haft fokus på sopor och läkemedelshanter­ing, men där man också kan titta på till exempel mat­svinn och koppla det både till sjukhusmiljö och klimat, säger Anna Anåker.

”Svensk sjuksköterskeförening har också tagit fram en klimat­policy i år.”

”En temperaturmätare”
Hon menar att kopplingen mellan vård och klimat håller på att bli starkare.
– I december hade programansvar­iga för alla landets sjuksköterskeutbildningar ett möte för att diskutera de här frågorna. Ett sådant samtal fördes inte för fem år sedan. Flera universitet har kontaktat mig eftersom de vill få in klimatfrågan mer på sin utbildning. Svensk sjuksköterskeförening har också tagit fram en klimatpolicy i år och det är en temperaturmätare på att det är ett ämne som växer.

Sjuksköterskor i Coronapandemins frontlinje

Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp
Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp

För många sjuksköterskor har Coronapandemin hittills inneburit schemaändringar och förändrade arbetstider, många gånger med relativt kort varsel. Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson upplever att många sjuksköterskor oroar sig för hur pandemin ska drabba dem själva, deras kollegor och anhöriga.

– Läget är förstås pressat just nu, i synnerhet i många delar av den slutna vården. Just nu är läget som mest pressat inom intensivvård och på infektionskliniker, men även den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen befinner sig i en svår tid nu. Oron är stor bland sjuksköterskor, inte minst för hur man ska kunna hantera situationen om Coronapandemin eskalerar ytterligare. Osäkerheten i sig ger upphov till mycket oro. Ingen vet ju när toppen kommer, om den kommer och hur länge pandemiutvecklingen ska vara, säger Ann Johansson.
– Äldrevården och hemsjukvården är en hårt belastad verksamhet just nu. På exempelvis äldreboenden tillhör den absoluta majoriteten av de boende en riskgrupp. Vi efterlyser fler utbildningsinsatser för all personal i äldreomsorgen samt att smittskydds- och hygienorganisationer fokuserar lite extra på just den här verksamheten. Det behövs för att vi ska kunna skydda våra sköra äldre, säger Ann Johansson.

Hållbar schemaläggning
Hennes budskap till arbetsgivare är att fokusera på en hållbar schemaläggning med ordentliga möjligheter till vila och återhämtning mellan arbetspassen. Det är nödvändigt för att sjuksköterskor ska hålla över tid och orka arbeta under hela Coronapandemin. Samtalsstöd, utbildningsinsatser och utökade hälsokontroller av medarbetare är några åtgärder som också kan bidra till en hållbar arbetssituation för sjuksköterskor.
– För att vi ska kunna ta oss igenom den här situationen krävs chefer som är närvarande och stöttar sina medarbetare ute i verksamheten. Chefer behöver därför avlastning med administration och bemanningsfrågor. Alla kommer att vara beredda att göra sitt yttersta för att hantera pandemin. Då finns det risk att bland annat sjuksköterskor tar på sig för många arbetspass. Här måste chefer våga bromsa och tänka långsiktigt, säger Ann Johansson.

Sjuksköterskor utgör alltid kittet i hälso- och sjukvården.

Sjuksköterskor kittet i vården
Hon efterlyser smidiga och lättillgängliga testmöjligheter för sjuksköterskor som misstänker att de blivit Corona­smittade. Oron för att själv vara smittad stjäl mycket energi. Bättre testmöjligheter skulle öka vårdpersonalens trygghet.
– Sjuksköterskor utgör alltid kittet i hälso- och sjukvården. I samband med en pandemi blir den rollen ännu tydligare. Sjuksköterskor är självklart experter på omvårdnad, men de fyller även en viktig funktion som koordinatorer. Sjuksköterskor befinner sig verkligen i frontlinjen i bekämpandet av Coronapandemin, de stöttar även befolkningen med viktig förebyggande rådgivning via telefon, i barnhälsovården och inom elevhälsan, säger Ann Johansson.

Oili Dahl, vice ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren
Oili Dahl, vice ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Tomas Södergren

Extraordinära insatser varje dag
– Situationen i hälso- och sjukvården är självklart väldigt ansträngd nu, främst inom intensivvården. Jag upplever att hela hälso- och sjukvården präglas av en stor vakenhet för utvecklingen och att man gör extraordinära insatser varje dag, säger Oili Dahl, vice ordförande för Svensk Sjuksköterskeförening samt utbildningschef för omvårdnad inom funktionsområdet PMI på Karolinska Universitetssjukhuset.
Eftersom en stor del av sjukvården består av omvårdnadsinsatser så har sjuksköterskor förstås ett stort ansvar i samband med Coronapandemin. För att vi skall klara detta krävs det ett utpräglat teamarbete där att alla bidrar med sin kompetens.
– För att situationen ska bli hållbar för sjuksköterskorna under hela Coronapandemin krävs framförallt fungerande teamarbete och en stabil struktur samt ett lugnt, bestämt, kommunikativt och empatiskt ledarskap. Sjukvårdens medarbetare kommer att vara med om tuffa situationer framöver, vilket förutsätter att alla hjälps åt och stödjer varandra över professionsgränserna, säger Oili Dahl.

Debriefingteam och utbildning
Regeringens viktigaste uppgift i samband med Coronapandemin är, enligt Oili Dahl, att på ett effektivt sätt sprida information till allmänheten, information bör ges på flera språk. Regionerna behöver stödja sjukvården med ett effektivt anställningsförfarande för individer med adekvat utbildning.
– Regionerna behöver också inrätta debriefingteam. Även om vi är professionellt utrustade för att hantera den här typen av situationer så tär Coronapandemin på samtliga medarbetare. Kommuner behöver se till att det är legitimerade sjuksköterskor som leder arbetet inom vård och omsorg. I den kommunala omsorgen behöver man även öka teamets samlade kompetens genom utbildningsinsatser. Det kan förebygga ett större sjukdomsutbrott och lidande bland våra sköra äldre, säger Oili Dahl.