Etikettarkiv: Uppsala

Kompetensmodell belyser alla möjligheter

Ylva Thernström Blomqvist, biträdande avdelningschef och Anna Restrup, avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
Ylva Thernström Blomqvist, biträdande avdelningschef och Anna Restrup, avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
– Kompetensmodellen förtydligar vad sjuksköterskan förväntas kunna i olika skeden av sin karriär, säkerställer en bra kompetensutveckling och ökar sjukhusets attraktivitet som arbetsgivare, säger Anna Restrup, avdelningschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har infört en kompetensmodell som tydligt beskriver hur kompetensen utvecklas från att vara ny i rollen till att vara en erfaren eller kanske till och med disputerad sjuksköterska.
Varje verksamhetsområde utgår från sjukhusets övergripande kompetensmodell, en modell som sedan anpassas lokalt efter varje avdelnings specifika verksamhet.
Avdelning 95F, en intensivvårdsavdelning för nyfödda, har arbetat utifrån kompetensmodellen i snart ett halvår.
– Ett konkret resultat är ökad tydlighet på flera plan, medarbetarna får en väldigt bra bild av vad som förväntas av dem i det dagliga arbetet. Modellen är också kopplad till ett utbildningspaket och ger klarhet i vad som krävs om de skulle vilja gå vidare i karriären. För oss chefer är modellen ett stöd inte minst i kommande medarbetar- och lönesamtal, säger Anna Restrup, avdelningschef.

Planering
Hon berättar att kompetensmodellen även har blivit en viktig del av avdelningens kompetens- och bemanningsplanering.
– Vi har satt färg på de olika faserna i modellen och bestämt att det ska finnas ett visst antal medarbetare från varje färg på arbetspassen så att avdelningen har en jämn kompetens över dygnet.
Ylva Thernström Blomqvist, biträdande avdelningschef, påpekar vikten av att kompetensmodellen inte är en karriärstege.
– Här finns inga trappor utan en modell bestående av olika faser, där det finns acceptans för att sjuksköterskor som vill fortsätta arbeta i sin nuvarande roll också ska få göra det.

Framtid
För framtiden hoppas hon att kompetensmodellen ska bidra till en god arbetsmiljö.
– Att ha en tydlig struktur för kompetensutveckling skapar både trygghet och framtidstro.
Anna flikar in att kompetensmodellen är bra också ur rekryteringssynpunkt eftersom sökande lätt kan läsa sig till vilka krav som ställs, vilken kunskapsnivå de befinner sig på och vilken utbildning som erbjuds.
– Modellen är visserligen inte kopplad till lön men underlättar hur lönesättningen ska se ut i förhållande till erfarenhet och kompetens. Tydligheten gynnar alla, fastslår Anna.

Jobba med oss! Klicka här för att läsa mer om våra lediga tjänster!

Akademiska sjukhuset
Vår kompetensmodell beskriver kompetens- och utvecklingsvägar på Akademiska sjukhuset. Modellen baseras på de sex kärnkompetenserna för hälso- och sjukvårdspersonal: evidensbaserad vård, personcentrerad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik.

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
www.akademiska.se

Professionssteget – en spännande utvecklingsmöjlighet i Uppsala

Elisabet Åkerström, Emelie Stenkvist, Viktor Ekström och Lena Nyholm på Akademiska sjukhuset. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Elisabet Åkerström, Emelie Stenkvist, Viktor Ekström och Lena Nyholm på Akademiska sjukhuset. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Akademiska sjukhuset i Uppsala har startat projektet ”Professionssteget för sjuksköterskor” med syftet att säkra kompetensförsörjning avseende kliniskt aktiva sjuksköterskor och genom gedigen handledning främja kunskapsutbyte mellan nya och erfarna sjuksköterskor.

Programmet innehåller fyra nya roller som handledare. Tanken och förhoppningen är att erfarna, kliniskt verksamma sjuksköterskor ska kunna vara med och bidra till de nyutexaminerade sjuksköterskornas yrkesutveckling på ett organiserat sätt. Det skulle kunna ge nya stimulerande arbetsuppgifter, förståelse för varandras situation och en trygg introduktion i yrket samtidigt som det även kommer patienterna till gagn.
– Professionssteget för sjuksköterskor startades efter att Akademiska sjukhuset ansökte om – och fick – anslag från regeringens Professionsmiljarden för att skapa bättre förutsättningar för nya sjuksköterskor. Programmet är utarbetat efter vetenskaplig evidens och har förankrats i intervjuer och workshoppar med personal både här på Akademiska sjukhuset och intervjuer på andra sjukhus i regionen. I dessa intervjuer stod det klart att det fanns ett behov av stöd hos nya och oerfarna sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor, samtidigt som de rutinerade sjuksköterskorna gärna ville ha nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter, berättar Lena Nyholm, specialistsjuksköterska i intensivvård och projektledare för Professionssteget för sjuksköterskor.

Tre handledartyper
Efter att ha utformat projektplan och budget började Lena se över vilka verktyg som skulle kunna vara lämpliga att nyttja i programmet och efter utförlig forskning landade beslutet på modellen Huvud-Hand-Hjärta, från Anna Forsbergs Omvårdnad på akademisk grund. Detta lade basen för tre olika handledartyper, med inriktningarna klinik, reflektion och vetenskap.
– Detta är en värdefull satsning – inte nog med att det ger stöd för de sjuksköterskor som kommer nya till sjukhuset utan det ger även möjligheten för de som har arbetat länge att vara delaktiga och sprida sina kunskaper. Humankapitalet är otroligt viktigt här och jag är övertygad om att det framöver även kommer att leda till tryggare personal och bättre stämning på arbetsplatsen. Min roll är att skapa förutsättningar för handledning genom att avsätta tid för och prioritera uppdraget, säger Viktor Ekström, sjuksköterska och avdelningschef på akutmottagningen.

Rätt förutsättningar för handledning
En av de sjuksköterskor som tagit chansen att utbilda sig till handledare är Elisabet Åkerström; hon var en av de första av medarbetarna som gick in i programmet och har redan hunnit vara handledare åt nyutexaminerade sjuksköterskan Emelie Stenkvist.
– Jag har varit intresserad av utbildningsfrågor i många år – det är verkligen roligt att handleda då man har rätt förutsättningar, och det är något som sjukhuset verkligen har tagit fasta på. Nu finns det en trygghet och ett lugn som jag uppskattar, och jag har fått se över mina egna rutiner och kunskaper på ett väldigt lärorikt sätt, betonar Elisabet.
Hon förklarar att varje handledning utformas individuellt utifrån den enskilda sjuksköterskans behov och att den är förlagd efter den ordinarie introduktionsperiod som nya medarbetare får ta del av.
– Programmet omfattar alla som kommer nya och framförallt de som har avslutat sin utbildning de senaste fyra åren. Det handlar alltså inte bara om att stötta ny personal utan också om att följa upp och finnas som bollplank för de sjuksköterskor som hunnit vara här ett litet tag. Min förhoppning är att det framöver kommer att etableras uppföljningar på lite längre sikt för att stämma av.

Har blivit säkrare i sin yrkesroll
Emelie själv berättar att det var skönt att kunna få förlängd inskolning, vilket både inkluderade flera pass med erfarna sjuksköterskor och längre tid på varje station inom akutvårdsavdelningen. Hon är övertygad om att en stabil plattform att utgå ifrån är viktigt när man väl står på egna ben.
– Jag känner mig absolut säkrare i min yrkesroll och handledningsperioden har fört med sig att jag oftare tar mig tiden att stanna upp för att reflektera och diskutera med mina kollegor. I förlängningen tror jag att det gör mig till en bättre sjuksköterska, avslutar hon.

För mer information om Akademiska sjukhuset och våra lediga tjänster klicka här!

Akademiska sjukhuset
På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. Varje år söker över 700 000 människor vård hos oss, vilket borgar för oerhört breda och omväxlande utmaningar med stora möjligheter till utveckling.

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel. vxl: 018-611 00 00
www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/