Största utmaningarna inom äldrevården

Publicerad 15 mars 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
“Vilka är de största utmaningarna med vården av äldre?” Den frågan har sjuksköterskorna svarat på i vår undersökning.

Det råder brist på boende och många vill se fler äldreboenden, inte minst för den sociala aspekten. Vid sjukdom finns behov av fler geriatriska avdelningar med kompetent personal parallellt med möjlighet till god vård i hemmet. Ofta slussas de äldre mellan olika boende- och vårdinstanser och ingen tar ett övergripande ansvar. Man efterlyser bättre samordning mellan kommun och landsting för att bespara äldre från påfrestande akutbesök samt avlasta sjukhusen. I de fall det är möjligt skulle vården kunna ske hemma eller på äldreboendet. Vidare finns brister i eftervården då många äldre blir kvar på sjukhusen. Akutplatser ”ockuperas” och de gamla blir liggande i­stället för att slussas vidare till korrekt eftervård.

Personal med rätt kompetens
Vården av äldre kräver specifik kunskap om åldrande och demens varför det är viktigt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Utbildning, erfarenhet och kontinuitet blir nyckelfaktorer. I dagens samhälle lever vi allt längre och de äldre blir allt fler. Sjukdomar ökar och många blir multisjuka vilket kräver specialistvård, längre vårdtid samt större resurser. Vården brister i såväl praktiska som själsliga aspekter gentemot en patientgrupp som efter ett långt liv förtjänar god vård på äldre dagar och i livets slutskede.

Största utmaningarna med vården av äldre
• Vårdplatser och boenden
• Samordning
• Rätt kompetens hos personalen
• Allt fler äldre
• Multisjuka ökar