Vården av äldre behöver prioriteras och omorganiseras

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet (Foto: Mattias Pettersson) och Åsa-Maria Birgersson, sjuksköterska och ansvarig för planeringen av den framtida vården av äldre på Stockholms läns sjukvårdsområde.
Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet (Foto: Mattias Pettersson) och Åsa-Maria Birgersson, sjuksköterska och ansvarig för planeringen av den framtida vården av äldre på Stockholms läns sjukvårdsområde.
99 procent av sjuksköterskorna anser att frågan om vården av äldre är viktig eller mycket viktig för hälso- och sjukvården. Hur ska vården av det kraftigt ökande antalet äldre hanteras och organiseras?

– En av hälso- och sjukvårdens absolut största utmaningar är vården av den växande gruppen sköra och multisjuka äldre, så det är absolut inte överraskande att 99 procent anser att frågan är viktig, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet. Han har arbetat med äldre patienter i drygt trettiofem års tid. Han har även forskat kring vård av äldre, bland annat med fokus på optimal behandling av patienter med höftfrakturer och hur man på bästa sätt kan samverka i multidisciplinära team med specialistkompetens kring äldre patienters behov.
En anledning att vården av det kraftigt ökande antalet äldre är en så viktig fråga för hälso- och sjukvården är, enligt Yngve Gustafson, att många äldre drabbas av lunginflammationer, trycksår, fallolyckor och andra onödiga komplikationer som kostar samhället mycket och orsakar omfattande lidande för patienten.

Samverka i multidisciplinära team
För att kunna ge den växande gruppen äldre patienter kompetent vård krävs fler specialistsjuksköterskor med inriktning mot geriatrik. Yngve Gustafson betonar också vikten av att samverka i multidisciplinära team med specialistkompetens som tar ett samlat grepp om patientgruppens vårdbehov. Det kan minska vårdkostnaderna, minska komplikationerna, öka överlevnadsgraden och reducera vårdtiderna. Han anser att de kroniskt multisjuka äldre behöver prioriteras i sjukvården och att man bör introducera en samlad huvudman för vården av denna patientgrupp. På så sätt förebyggs försöken att flytta ansvar och kostnader för multisjuka äldre mellan olika huvudmän.
– Den kompetenta geriatriksjuksköterskan fyller en nyckelfunktion i arbetet med att agera proaktivt, bland annat genom att förebygga undernäring, trycksår, läkemedelsbiverkningar och fallolyckor, inte minst i hemsjukvården och på äldreboenden. Geriatriksjuksköterskor har mycket stora möjligheter att höja kvaliteten på vården för multisjuka äldre, säger Yngve Gustafson.

Geriatriska vårdmottagningar
– Det är positivt att det råder en samsyn kring den här frågan bland sjuksköterskor, säger Åsa-Maria Birgersson, sjuksköterska och är sedan drygt två år tillbaks ansvarig för planeringen av den framtida vården av äldre på Stockholms läns sjukvårdsområde. Hon tog sjuksköterskeexamen 2007 och har sedan dess arbetat kliniskt och som enhetschef på Jakobsbergsgeriatriken i Stockholm.
Hon tror att såväl patienterna som sjukvården har mycket att vinna på att en så stor del som möjligt av patientgruppens vård kan ske i primär- och hemsjukvården, till exempel på geriatriska vårdmottagningar. Det skulle innebära att färre äldre patienter behövde söka sig till akutsjukvården och därigenom minska väntetiderna, som annars utsatt dessa patienter för onödiga påfrestningar.

Ambulerande vårdteam
– En utökad samverkan mellan geriatriska kliniker och sjukhusvården skulle möjliggöra direkta inläggningar vid behov. Att arbeta i kompetensöverskridande nätverk och med ambulerande vårdteam kan bidra till att optimera vården av äldre som ofta har komplexa vårdbehov och är i behov av vårdgivare som kan betrakta deras hälsosituation ur ett helhetsperspektiv, säger Åsa-Maria Birgersson.
För att kunna tillgodose äldres framtida vårdbehov krävs, enligt Åsa-Maria Birgerson, betydligt fler specialistsjuksköterskor med inriktning mot geriatrik, inte minst i hemsjukvården. Hon anser att politikerna bör skjuta till extra insatser för att satsningen ska bli verklighet, men betraktar det även som varje enskild arbetsgivares ansvar att öka sin attraktionskraft.

Andelen äldre i Sverige ökar kraftigt framöver. Hur viktig är frågan om vården av äldre för hälso- och sjukvården?

aldrevard_graf